De cursus

Doel:
Deze cursus richt zich in de eerste plaats op het herkennen van integriteitsrisico’s en het daarmee zoveel mogelijk uitsluiten van integriteitschendingen. Het probeert aan de hand van geschetste situaties de bewustwording en alertheid te van wethouders en raadsleden te vergroten. 

De cursus is er met name voor bedoeld om bewustwording te creëren onder lokale CDA-volksvertegenwoordigers voor de valkuilen van integriteit. Integriteit wordt gewaardeerd!

De cursus zelf bestaat uit een aantal integriteitskwesties en zal ongeveer een half uur duren. De cursus hoeft niet in een zit te worden gemaakt, maar kan bijvoorbeeld gespreid worden over twee avonden. 

Na het inleveren van de cursus worden de ingezonden antwoorden in groepsverband in een zoom-sessie met maximaal 10 personen met een expert besproken. U krijgt binnen vier weken na het afronden van de cursus bericht wanneer de zoomsessie plaatsvindt. 

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een certificaat. 

Deelnemersbijdrage:
gratis

Onlineomgeving:
 

Waarom integriteit

Integriteit is een essentieel thema in de politiek. Politiek gaat namelijk om macht. Hoe er met deze macht wordt omgegaan heeft met integriteit te maken. Politici hebben als voornaamste rol het volk, de samenleving, de gemeenschap, te dienen. Voor de uitvoering van hun functie hebben ze deze macht gekregen. Met macht heeft de politicus veel invloed, maar het kan ook verleiden tot oneigenlijk gebruik of misbruik.

De politicus moet daarom bestand zijn tegen de verleidingen van de macht en integer omgaan met deze macht. Een politicus moet daarom voorkomen dat dat hij/zij de hem/haar toegekende macht oneigenlijk gebruikt of misbruikt en daarmee anderen schade berokkent en het vertrouwen ondermijnt dat burgers/kiezers stellen in de politicus, de partij van de politicus of de politiek in het algemeen. Het verder ontwikkelen van integriteit van politici helpt bij het voorkomen van integriteitsschendingen en de daarmee gepaard gaande schadelijke gevolgen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.