De afgelopen periode zijn er veel belangrijke onderwerpen aan de orde welke het niveau van ons eigen Nederland overstijgen en alleen op Europees niveau kunnen worden opgelost, zoals de Brexit, immigratie, bankencrisis, duurzaamheid en klimaat. Zaken die verder reiken dan alleen ons landsbelang en een grote impact hebben op ons en de landen om ons heen waarmee wij verbonden zijn. Samenwerken is daarom van groot belang. Als Nederland moeten wij daarbij wel krachtig en duidelijker zijn in waar wij staan. Voor de komende periode wil ik mij daar sterk voor maken.

Mijn actieprogramma heb ik in essentie gevat in 3 belangrijke hoofditems:

Nederland geen melkkoe van Brussel

Nederland moet niet als melkkoe van Brussel gezien worden
Opvallende zaken hierbij zijn de slappe begrotingsdiscipline van Italië waardoor uiteindelijk ook Nederland schade wordt berokkend, Polen die de EU als pinautomaat gebruikt, en een discussie over een Europabudget om individuele lidstaten tegemoet te komen als ze hun zaakjes niet op orde hebben. Niet aan de orde zou ik zeggen, net zo min als de invoering van Europese belastingen! Dat zijn zaken waar Nederland fel tegen moet blijven. Onze CDA-minister Hoekstra doet dit buitengewoon goed en verdient onze steun daarbij. Zonder discipline geen groei, geen stabiele euro en geen stabiele economie.

Maar ook de regelgeving vanuit Brussel is af en toe te ver doorgeschoten of ingestoken door bepaalde landen, en kost ons land handenvol geld. Het verbod op de ‘pulsvisserij’ bijvoorbeeld. Of het uitbetalen van WW in het buitenland alsof het een vakantie-uitkering is; dit moet worden teruggedraaid. Het zijn voorbeelden van de laatste tijd die argwaan oproepen en waarin Nederland sterker moet optreden.
Het is duidelijk dat wij niet langer naïef kunnen zijn en continu moeten opkomen voor onze belangen binnen de EU; met 28 landen wordt je anders snel weggespeeld. Op tijd acteren en een eenduidige houding vanuit Nederland moet ons daarbij helpen en standvastig maken.

Onze pensioenkassen zijn ook een punt van zorg. Brussel zou graag een greep in onze kassen doen. Pieter Omtzigt van het CDA is wat dit betreft al jaren waakzaam. Pensioenen in Nederland zijn goed geregeld. Dat moet ook een Nederlandse aangelegenheid zijn en blijven.
Echter, indirect worden deze ook bedreigd. Door losse begrotingsdiscipline binnen de EU, komt Italië weg met een begroting die aan alle kanten rammelt en nu al niet meer nageleefd wordt. De staatsschuld in Italië is als percentage van het BBP al ruim 2 keer zo hoog als in Nederland.  Mede omdat een aantal landen teveel geld uitgeven wordt de rente in Europa kunstmatig laag gehouden door de centrale bank. Door het opkopen van schuldpapier, en het feitelijk continu bijdrukken van geld hiervoor. Via de lage rente betaalt Nederland gewoon mee aan de schuld van Italië doordat onze pensioenen hierdoor achterblijven. Dat kan niet zo doorgaan. Tegelijkertijd creëert dit wederom een ‘bubbel’ in de huizenprijzen en investeringen. Er wordt maximaal geleend tegen een ongezond lage rente. Dat gaat weer een keer fout en daarvoor betalen wij met z’n allen vervolgens dan weer de rekening.

Dat gaat ook gebeuren ten aanzien van het klimaat als we niet oppassen. De doelstellingen zijn goed. Maar het achter suboptimale en/of premature oplossingen aanhollen is  geldverkwisting. We moeten streven naar een eigen duurzame energievoorziening voor Europa zelf, met afname van de afhankelijkheid van Rusland, het Midden Oosten en de VS. Olie- en gaswinning zijn bedrijfseconomische modellen die geld opleveren. Daar lukt het wel om op grote diepte of op de meest onmogelijke plekken olie of gas op te pompen.  Waarom zou dit met nieuwe innovatieve energiebronnen niet kunnen? In het recente verleden heeft Europa geïnvesteerd in CERN om deeltjes te versnellen. Wederom kijken naar kernfusie, Thoriumcentrales en boren naar aardwarmte op grote diepte. Dit soort initiatieven moeten een nieuwe impuls krijgen. Innovatie stimuleren in plaats van een te snelle en ondoordachte uitrol van suboptimale oplossingen die het leefmilieu aantasten.

Onze koopkracht levert welvaart, vrijheid en vrede op. Dat moeten we blijvend EU-breed beschermen. De EU is er echter om het makkelijker te maken, niet moeilijker. Daar moeten we op blijven hameren. We zijn er niet om de werkgelegenheid in Brussel in stand te houden. Brussel moet dienend zijn aan de lidstaten. En de werkgelegenheid in Nederland en de andere deelnemende landen te laten groeien.

Buitengrenzen EU dicht

Buitengrenzen EU dicht
De EU is vooral de laatste decennia fors uitgebreid, met name met landen uit het oosten van Europa. Van de oorspronkelijke 9 landen zijn het er nu 28. Dat levert veel meer diversiteit op en veel noodzaak tot afstemming. Maar er wordt ook tegen een aantal zaken anders aan gekeken. In het zuiden van Europa wordt minder aan begrotingsdiscipline gedaan als bijvoorbeeld Duitsland en Nederland. Terwijl dit essentieel is voor een solide economie en munt. In Hongarije en Polen wordt weer anders omgegaan met de scheiding der machten en met de inperking van voor ons belangrijke vrijheden. In het verleden zijn een aantal landen om politieke redenen te snel toegelaten tot de EU en de eurozone. Die fout moeten we niet opnieuw maken. Enkele kandidaat-leden hebben veel zaken welke essentieel zijn voor een democratische rechtsstaat nog niet op orde. Daarom worden de komende jaren geen nieuwe landen toegelaten. De toetredingsonderhandelingen met Turkije worden beëindigd.

Onder leiding van Buma, en zo valt ook te lezen in het landelijke programma, wil het CDA opvang van vluchtelingen in de eigen regio, waarbij het Vluchtelingenverdrag aanpassing behoeft. Laten wij dat dan ook doen! Voor de echte vluchtelingen moeten we in hun eigen regio veilige plaatsen creëren in de buurt van de brandhaarden. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van Libanon, Jordanië en het Koerdisch gebied. Of desnoods zelf met militairen vluchtelingen beschermen. Het ‘ontwikkelingsgeld’ kan vanuit dat perspectief soms beter naar defensie voor echte fysieke bescherming en hulp. Veel brandhaarden duren ‘maar’ enkele jaren, gemiddeld 5 jaar. Daarom moeten de vluchtelingen niet worden ontheemd, maar ter plaatse worden ondersteund met opvang.

Hierdoor is voor de vluchtelingen ook geen noodzaak meer tot inburgering, verplichte integratie, het afstand moeten doen van de eigen omgeving/cultuur, het leren van talen, etc. Voor ons betekent dit een einde van de verdringing in de sociale huisvesting, minder segregatie in woonwijken en scholen, problemen rond gezinshereniging, kinderpardon en vaak langdurige (bijstands)uitkeringen. Want ook onze verzorgingsstaat, sociale voorzieningen en pensioenen moeten betaalbaar blijven.

Het stellen van grenzen aan immigratie en het sluiten van de buitengrenzen van de EU geeft ook ruimte aan een sociaal gezicht en beleid gericht op ondersteuning in de eigen regio. Met hetzelfde geld dat wij kwijt zijn aan de opvang van vluchtelingen in Nederland, kunnen wij vele malen meer vluchtelingen ter plaatse helpen. Hiermee verdwijnt ook het verdienmodel van de mensensmokkelaars en nog belangrijker, het voorkomt heel veel doden op de Middellandse Zee en ook een ‘braindrain’ uit de arme landen. We moeten opkomen voor degenen die het verdienen en niet zogenaamd solidair zijn met degene die het niet verdienen.

Ten aanzien van terreur en veiligheid moeten we veel waakzamer zijn en niet naïef de grenzen openhouden voor iedereen die vanuit buiten Europa binnen wil komen. Van deze mensen weten we veel minder dan van onze eigen burgers! Wij willen weten wie er binnenkomt. Er moet voor het toelaten van personen van buiten de EU daarom altijd een visumplicht zijn en er dient gewerkt te worden met werkvergunningen (de zogenaamde Greencard). Wij zien dat laatste bijvoorbeeld al met de Chinese koks in Nederland: inzichtelijk waar en voor welke duur ze werken en wat ze geacht worden te doen. Een visum gaat gepaard met overdracht van verifieerbare informatie over de persoon die de EU wil bezoeken. Waar degene vandaan komt, verblijft, doel van de reis en een achtergrond check voordat iemand de EU binnenkomt. Om terroristische aanvallen beter te voorkomen is ook informatie-uitwisseling op dit gebied zeer noodzakelijk. Elders, in China, Australië of de VS vinden we het heel gewoon om met visums te moeten werken, niet lang te mogen verblijven en het doel van onze aanwezigheid aan te geven. Voor de EU moet dat ook gaan gelden. Helaas is de tijd van open grenzen voorbij. We zien het ook met het toenemen van spionageactiviteiten in de EU. Alert zijn is hier wederom noodzaak.

Nederland is slechts een kleine speler in een steeds onstabieler wordende wereldmarkt. Wij hebben de steun en eendracht nodig binnen Europa om elkaar te versterken. Alleen dan kunnen we wat betreft onze buitengrenzen goede afspraken maken met economische grootmachten zoals China, de VS en Rusland. Daarin passen heffingen op invoer om alsnog te komen tot een gelijk speelveld. Als landen  niet meedoen aan bijvoorbeeld klimaatverdragen dan moeten de kosten hiervan alsnog worden gecompenseerd door de invoering van extra klimaatheffing aan de buitengrenzen van de EU om dit alsnog te compenseren. Alleen op deze wijze is eerlijke concurrentie mogelijk. De klimaatcompensatieheffing kan ook worden aangewend  om binnen de EU meer zelfvoorzienend te worden.

Nederland sterk in de EU

Nederland sterk in de EU
Nederland heeft Europa nodig. Nederland is sterk afhankelijk van export, handel, logistiek en handelsverdragen. We moeten dus niet met de rug naar Europa staan maar vrij verkeer blijven stimuleren en ervoor zorgen dat wij binnen de EU kansen creëren. Tegelijkertijd moeten wij alert blijven voor onze landbouw, veeteelt, visserij en maakindustrie onze historische competenties. Met daarnaast aandacht voor de kansen die Nederland heeft in hightech, met ook de ESTEC/ESA in Nederland, ASML, NXP, VDL, Philips etc. Ondernemerschap voor internet gerelateerde snelgroeiende bedrijven als Booking.com, Adyen moet worden gestimuleerd en Nederland moet op dataverkeer net als in de logistiek de centrale hub van Europa worden. Het helpt daarbij dat vele hoofdkantoren van bedrijven  hier zijn gevestigd. Onze open en internationaal gerichte maatschappij in combinatie met onze goede infrastructuur zorgt ervoor dat dat Nederland aantrekkelijk is voor veel investeerders en bedrijven die een vestiging zoeken.

Kansen voor Nederland in Europa zijn er nog volop door het ‘vermarkten’ van onze waterkennis, uitbouw internet-hubs, uitbouw IT-industrie, vasthouden vestigingsklimaat, ondersteunen gentechnologie (uitnutten van vernieuwingen, bijvoorbeeld uit ons kenniscentrum Wageningen).

Er is voor Nederland binnen Europa dus veel te halen. Regelgeving moet daarbij ondersteunend zijn en niet beklemmend. Brussel is er voor de EU-landen, niet andersom. Van Europa verwachten we ook een gelijk speelveld op gebied van arbeidsomstandigheden, gelijk loon voor gelijk werk, eerlijke concurrentie en tegengaan misbruik van subsidies. Zelf heb ik de rol van papieren pakbonnen en btw-administratie over verschillende landen in Europa als zeer storend ervaren, evenals de financiële afwikkeling die voor kleine bedrijven steeds moeilijker wordt vanwege het moeten aanhouden van bankrekeningen in de verschillende landen. Zaken als de tarieven voor mobiele telefoons laten zien dat het met de EU wel kan.

Toch moet er geen verdere overdracht van bevoegdheden aan Brussel plaatsvinden; Nederland moet zelf blijven gaan over de belangrijke zaken. Veel nieuwe Europese regelgeving is hiermee in strijd en vaak onnodig. Er moeten juist overbodige regels worden geschrapt. Nederland moet ook vaker gebruik maken van het vetorecht indien onze belangen worden geschaad zoals wat betreft de begroting van Italië, zaken als de export van WW, het behoud van de korting in de bijdrage, etc.

En daarom wil ik met uw steun het Europees Parlement in. Om de EU beter te maken, in het belang van Nederland!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.