15 augustus 2011

CDA Theologen Netwerk opgericht

Binnen het CDA bestaat sinds een jaar het CDA Theologen Netwerk. Theologen die lid zijn van het CDA of die zich verwant voelen met het christendemocratisch gedachtegoed, kunnen deelnemen aan het netwerk. De groep staat open voor voorgangers en betrokkenen uit de Rooms-katholieke Kerk, Reformatorische kerken en Evangelische gemeenten. Vier keer per jaar is er een bijeenkomst in Den Haag. Tweede Kamerlid Ad Koppejan en dominee Barend Weegink, predikant in Katwijk en algemeen secretaris van de stichting Schrift en Belijden voor de confessionele stroming in de Protestantse Kerk, zijn initiatiefnemers van het netwerk. Vanuit Katholieke zijde is Hein Pieper bij dit initiatief betrokken. Pieper is directeur van het Katholiek Netwerk. Evert Jan van Asselt participeert vanuit het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Koppejan is gastheer en Weegink is voorzitter. Sjoerd Hogenbirk is secretaris.

Het Netwerk opereert op het snijvlak van politiek en samenleving en wil zorgen voor een praktische en inhoudelijke wisselwerking tussen politiek en theologie. De doelstellingen van het Netwerk zijn drieledig. Allereerst wil het netwerk een geestelijk/theologische klankbord zijn ter stimulering van de inhoudelijke gedachtevorming binnen het CDA. Er zal actief nagedacht worden over een eigentijdse en inspirerende invulling van de ‘C’ en de relatie tot christelijke partijen als CU en SGP. In de tweede plaats wil het Netwerk bijdragen aan de bezinning binnen het CDA, onder andere door het publiceren van overwegingen/meditatieve overdenkingen of actieve bijdragen aan bezinningsweekenden van CDA fracties op gemeentelijk, provinciaal, nationaal of Europees niveau. Tot slot kunnen personen uit het netwerk geestelijke buddy’s zijn voor Kamerleden/politici die behoefte hebben aan een persoonlijk klankbord voor politiek/ethische dilemma’s.

Het afgelopen half jaar heeft het netwerk meegedaan aan de herbronning binnen het CDA. Het program van Uitgangspunten is besproken alsmede een bundel van vier essays over de kernbegrippen van het CDA die is uitgegeven door het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het komend half jaar gaat deze bezinning door, mede met het oog op de Commissie uitgangspunten onder leiding van theologe Jacobine Geel en het strategisch Beraad onder leiding van Aart Jan de Geus.

Bij de bijeenkomsten zijn in de regel CDA-kamerleden aanwezig die een onderwerp uit hun portefeuille toelichten of het netwerk vragen om reactie. Dit kan ook door middel van schriftelijke vragen via de email. Iederen bijeenkomst zit een politicus in "de stoel". Afgelopen twee keren waren dat Ad Koppejan en Marjam Sterk. Zij worden door de aanwezigen bevraagd op hun diepere motieven en inspiratie in de politieke arena.

U kunt zich aanmelden voor het netwerk bij de persoonlijk medewerker van Koppejan, mevrouw Esther Bergman (070-3183523; e.bergman@tweedekamer.nl). De eerstvolgende bijeenkomsten zal worden gehouden in september of oktober in het Tweede Kamergebouw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.