08 juni 2022

Algemene Beschouwingen: Stikstof

In de Statenvergadering van woensdag 8 juni staat onder andere het Statenvoorstel Kadernota 2023-2026 op de agenda. Naar aanleiding hiervan worden er Algemene Beschouwingen gehouden door de Staten. CDA-fractievoorzitter Chris Westerlaken heeft in zijn inbreng onder andere aandacht gevraagd voor de stikstofdiscussie.

Als de plannen van de minister doorgaan betekent dit dat de hele economie van het landelijk gebied geraakt wordt en er grote problemen komen voor de werkgelegenheid. Dit raakt niet alleen de boeren, maar hele gemeenschappen in het landelijk gebied. Hier werkt het CDA niet aan mee. Op deze manier wordt er namelijk niet gewerkt aan het oplossen van het stikstofprobleem.

Lees hieronder de hele tekst uit de bijdrage voor de Algemene Beschouwingen over het stikstofprobleem.

Onder het kopje bestuurlijke ontwikkelingen beschrijft het college allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot maatschappelijke tegenstellingen en scherpere scheidslijnen. Helaas moet ik constateren dat dit correct wordt weergegeven en dat wij zelf als overheid daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Het lijkt regelmatig dat we doordat we geen visie ontwikkelen de inwoners er ook niet van kunnen overtuigen dat we de goede kant op gaan. Anderzijds lijkt het er ook vaak op dat we als overheid niet in staat zijn een gekozen lijn te blijven volgen.

Of, en dat is nog veel erger, we lijken maar wat te doen.

Neem als voorbeeld de hele stikstofdiscussie. Eerst wordt er op landelijk niveau invulling gegeven aan natuurbeleid waarbij je je kunt afvragen of alle consequenties wel zijn afgewogen. Vervolgens ontstaat er een stikstofprobleem wat in Den Haag wordt opgelost door de PAS, maar de Raad van State steekt daar weer een stokje voor. Den Haag gooit vervolgens het probleem over de schutting bij de provincies met de mededeling ‘los het maar op’. De provincies gaan ermee aan de gang (vooral zonder geld) en doen hun best. Waarna Den Haag van oordeel is dat ze het zelf beter kunnen.

De mensen waar het allemaal om draait vragen zich inmiddels af of men nog wel weet waar het om gaat.

We moeten vrezen dat de ingrepen die mevrouw de minister gaat voorstellen niet alleen de boeren gaat treffen, maar hele gemeenschappen in het landelijk gebied. Ik vraag me af of men zich wel realiseert dat in het landelijk gebied een hele bedrijfstak verbonden is aan de veehouderij. Loonwerkers, veeverzorging, voederhandel, mechanisatiebedrijven, energiehandel, allerlei toeleveranciers en laten we ook de verwerkers van agrarische producten niet vergeten. Als de plannen van de minister door gaan betekent dit dat de hele economie van het landelijk gebied geraakt wordt en er grote problemen komen voor de werkgelegenheid.

Als dit verstaan wordt onder transitie van het landelijk gebied kunnen we eerder spreken van de vandalisering van het landelijk gebied. Voorzitter, laat ik het maar helder stellen: hier werkt het CDA niet aan mee. Op deze manier wordt wat ons betreft in de provincie niet gewerkt aan het oplossen van het stikstofprobleem.

Lees hier de aangenomen CDA-moties in de Provinciale Statenvergadering op 29 juni 2022.

Lees hier de reactie van Tweede Kamerlid Derk Boswijk op de stikstofaanpak. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.