19 december 2022

CDA stelt nieuwe kieslijst vast voor waterschapsverkiezingen Amstel, Gooi en Vecht 2023

Op 26 november werd in Hoorn de nieuwe kieslijst van het CDA voor de waterschapsverkiezingen voor het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht vastgesteld. De lijst wordt aangevoerd door een nieuwe lijsttrekker, Lex van Drooge uit Amsterdam. Nummer twee van de lijst is Erik Kreike uit Uithoorn. Op de plaatsen drie en vier staan Peter van de Nouland uit Aalsmeer en Marten Meijer uit Blaricum. Gera Helling uit de gemeente Stichtse Vecht is op plaats zes de hoogste CDA-kandidaat uit de provincie Utrecht.

De huidige CDA-leden in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Wim Zwanenburg en Astrid Verweij-Bouwman zijn niet herkiesbaar namens het CDA. Wim Zwanenburg was bij drie waterschapsverkiezingen (in 2008, 2015 en 2019) lijsttrekker voor het CDA AGV. Astrid Verweij kwam in 2019 in het waterschapsbestuur. Commissielid, tevens fractiemedewerker en beheerder van de website van de CDA-AGV-fractie, Ron Wever is ook niet herkiesbaar. Commissielid bij het waterschap Thijs Nell werd in juli nog tot lijsttrekker gekozen, maar hij verkoos zich voor deze positie terug te trekken. Hij staat nu op de vijfde plaats van de kieslijst. De huidige CDA-AGV-fractievoorzitter Wim Zwanenburg was nog wel een van de auteurs van het verkiezingsprogramma voor het CDA voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Resterende maanden intensief

Zwanenburg: “De komende maanden tot de verkiezingen gaan we nog een intensieve bestuursperiode tegemoet. Zo moeten we nog een besluit nemen over de herijking van de governance (aansturing) van onze uitvoeringsorganisatie Waternet, die het waterschap deelt met de gemeente Amsterdam. Voor die herijking is zeker wel aanleiding. Het Algemeen Bestuur wil meer grip krijgen op de aansturing van de organisatie. Het bestuur van het waterschap heeft een mandaat gegeven aan de Stichting Waternet en je kunt je afvragen of je daarmee wel voldoende zichtbaar bent als overheid, of het niet beter is om de uitvoeringsorganisatie als een publiekrechtelijke organisatie te positioneren. Waternet heeft de laatste jaren ook behoorlijk wat steken laten vallen”.

De afgelopen jaren is het waterschap helaas in de problemen gekomen met de veiligheid van de IT-systemen (cyber security) en een nieuw IT-systeem voor de inning van waterschapsbelastingen, waardoor er grote achterstanden bij de belastingheffing zijn ontstaan en het waterschap ook extra leningen heeft moeten sluiten bij de Nederlandse Waterschapsbank. De uitvoering van de voorgenomen investeringen blijft met 58% bovendien fors achter bij de beleidsplannen. Het waterschap moet bovendien in 2022 een extra beroep doen op de tariefegalisatiereserves om de oplopende tekorten te dekken. Het totale financiële resultaat voor 2022 zal naar verwachting circa €2,9 miljoen negatiever uitvallen dan begroot. Dit is een combinatie van lagere belastingopbrengsten (€ 2,7 miljoen) en hogere exploitatiekosten (€ 0,2 miljoen) dan begroot. Bij de uitvoering van de Begroting 2022 moet waterschap AGV € 10,4 miljoen onttrekken aan de tariefegalisatiereserve watersysteemheffing (WSH) en € 1,8 miljoen aan de tariefegalisatiereserve zuiveringsheffing (ZH). Aan het eind van het jaar 2022 is het waterschap nagenoeg door deze reserves heen, waardoor de komende jaren geen mogelijkheden meer bestaan om forse tariefstijgingen enigszins te dempen.

Hogere waterschapslasten onvermijdelijk

De gemiddelde stijging van de belastingtarieven van waterschap AGV bedraagt in 2023 10,6%. Het tarief voor de zuiveringsheffing (ZH) en verontreinigingsheffing stijgt in 2023 met 8% ten opzichte van de Begroting 2022. De tarieven binnen de watersysteemheffing (WSH) stijgen in 2023 met gemiddeld 12,5% ten opzichte van de Begroting 2022. De belangrijkste ontwikkelingen, die van invloed zijn op de begroting, zijn extern van aard, namelijk de ongekend hoog opgelopen inflatie en de loonontwikkeling. Hier is bij behandeling van de begroting 2022 over gesproken, maar de impact van met name de oorlog in Oekraïne op de prijsontwikkelingen was niet te voorzien. Ook de CDA-fractie acht deze forse verhoging noodzakelijk om de kerntaken van het waterschap te kunnen uitvoeren. Zwanenburg: “De vraag is zelfs of deze verhoging wel voldoende is. Kerntaken zoals de waterveiligheid mogen niet in het geding komen. Dan moeten we inderdaad de tarieven wel verhogen”.

Onvoldoende prioriteiten

“Bij een risico-inventarisatie werd in 2022 duidelijk dat 40% van de ‘Technische Assets’ in het watersysteem van AGV, zoals gemalen en sluizen, een hoge faalkans heeft vanwege achterstallig onderhoud en dat zelfs de software, het operating system in de procesautomatisering, van sluizen en gemalen niet up-to-date was. Tot slot zal het waterschap de komende jaren nog forse inspanningen moeten leveren om de doelstellingen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW), verbetering van de kwaliteit van veel oppervlaktewateren, te halen in 2027. Vanwege bovengenoemde problemen heeft de CDA-AGV-fractie dit jaar zowel tegen de Voorjaarsnota als tegen de Begroting 2023 gestemd. Hoewel zoiets voor het CDA zeer ongewoon is, kon door onze fractie ook niet worden ingestemd met de 9-maands-Bestuursrapportage. We wilden daarmee een signaal afgeven. Zwanenburg uitte wel de waardering van de CDA-fractie voor de inzet van veel betrokken medewerkers van de uitvoeringsorganisatie Waternet.

“De DB-coalitie van VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd/LTO wist de laatste jaren onvoldoende prioriteiten te stellen. Problemen werden niet tijdig genoeg onderkend. Het bestuur heeft wel een mooi Waterbeheerprogramma vastgesteld, maar ook dat heeft een somber financieel perspectief. Helaas laten wij het waterschap niet beter achter voor onze opvolgers”, aldus Wim Zwanenburg.

 

Bijschrift foto: De gaande man, Wim Zwanenburg (links) wenst de komende man, Lex van Drooge (rechts), veel succes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.