21 januari 2021

Een nieuw belastingstelsel voor de Waterschappen unaniem aangenomen

Al verscheidene jaren wordt er gewerkt aan een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen. Het huidige stelsel kent 3 belangrijke knelpunten:

  1. Een “weeffout” uit het verleden voor het vaststellen van de tarieven voor de categorie “ongebouwd” (voornamelijk agrariërs).
  2. Bij enkele waterschappen was geen gelijkmatige tariefontwikkeling en tariefverdeling meer mogelijk.
  3. Het toepassen van een zeer milieubelastende analysemethode voor afvalwater in de verontreinigingsheffing.

Het leek een haast onhaalbare opgave om een belastingstelsel te ontwerpen dat voor alle 21 waterschappen past. Enkele pogingen in het verleden waren dan ook gestrand op gebrek aan draagvlak. Maar 11 december heeft de voltallige ledenvergadering van de Unie van Waterschappen (de 21 waterschappen) unaniem ingestemd met een nieuw stelsel, het “Verbeterd Combimodel”. In dit model is de verdeling van de watersysteemlasten gebaseerd op gebiedskenmerken. Voorheen was dit gebaseerd op waarden. In het belastingstelsel is ook een nieuwe methode voor het bepalen van de verontreiniging van afvalwater opgenomen. Verder zijn er nog een vijftal “meekoppelkansen” opgenomen, zoals het in rekening kunnen brengen van plusvoorzieningen en het stimuleren van het beperken van kosten als gevolg van hemelwater dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd. Ook kunnen waterschappen straks kiezen voor een gedifferentieerd tarief voor woningen en bedrijfsgebouwen, zoals dat ook bij veel gemeenten al het geval is.

CDA-waterschappers Bernard de Jong en Ko Droogers zijn nauw betrokken geweest bij het proces om tot een nieuw belastingstelsel te komen. Bernard zat als hoogheemraad financiën van HDSR in de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel 2020 en Ko zat namens de CDA Bestuurdersvereniging in de Stakeholdergroep. De Stakeholdersgroep bestond uit diverse belanghebbenden, zoals woningbouwcorporaties, natuurbeheerders en politieke partijen. Voor elke stuurgroepvergadering werd de mening van de stakeholders over de te nemen besluiten gevraagd. Het Algemeen Bestuur van HDSR had eerder ook al unaniem vóór het nieuwe belastingstelsel gestemd. Het is een toekomstbestendig stelsel, waar ook de huidige tariefverdeling van HDSR in past. Voor het functioneren van de waterschappen is het van groot belang dat er nu een breed gedragen belastingstelsel ligt, dat waarborgt dat de waterschappen een eigen onafhankelijk belastingstelsel blijven houden. Waterveiligheid en schoon water zijn immers urgenter dan ooit!

Met het vaststellen van een nieuw belastingstelsel, dat aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt aangeboden voor het verder in procedure brengen, is ook een “Permanent onderhoudsspoor” aangekondigd, waarmee het belastingstelsel in de toekomst eenvoudiger geactualiseerd en verbeterd kan worden.

Meer informatie: Ko Droogers, fractievoorzitter CDA HDSR

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.