Kopie van Willem
10 maart 2022

Gezocht: penningmeester

Vacature Penningmeester (V/M, onbezoldigd) 

Per mei 2022 komt binnen het Dagelijks Bestuur van het CDA provincie Utrecht de functie van Penningmeester vacant. De kandidaat wordt door het Dagelijks Bestuur ad interim verkozen en start begin mei 2022 met de functie. Tijdens de voorjaars-ALV vindt de bekrachtiging plaats. 

Algemeen 

Het CDA is een politieke partij die staat voor door waarden gedreven politiek. Een partij die mensen verbindt en die inzet op de kracht van de samenleving. Een partij die oog heeft voor de problemen van vandaag en werkt aan de wereld van morgen. Het CDA komt voort uit de christelijk sociale traditie. Onze uitgangspunten wortelen daarin: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Die willen we vormgeven in de dagelijkse politiek en in onze plannen voor de toekomst. Iedereen die zich herkent in onze uitgangspunten, vanuit welke levensbeschouwing dan ook, is voluit CDA-er. 
Het CDA is er als brede volkspartij voor gewone mensen, voor families en gezinnen; traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving. Voor mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en de toekomst van hun kinderen. Het CDA wil de grootste ledenpartij van Nederland blijven; een vitale partij met een helder en aansprekend verhaal dat in dialoog met leden en kiezers wordt gemaakt. Een partij met herkenbare, degelijke en professionele bestuurders en politici, met actieve, creatieve afdelingen die elkaar inspireren.  

Beschrijving werk Dagelijks Bestuur (DB) 

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling Provincie Utrecht. In het bijzonder voor de politieke en organisatorische activiteiten. Het Dagelijks Bestuur komt in beginsel elke maand in vergadering bij elkaar.  

Samenstelling Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur dient zo mogelijk een weerspiegeling te zijn van verschillende kwaliteiten en ervaringen, van de diverse geledingen in de partij. 

Competenties/kennis/ervaring 

Voor CDA-bestuursleden geldt dat zij: 

  • een betrokken, integer en authentiek christendemocraat zijn met brede maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring; 

  • in staat zijn bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur van de partij;  

  • een breed netwerk hebben in de partij én in de samenleving; 

  • een teamspeler zijn, met een koel hoofd en een warm hart; 

  • beschikken over voldoende tijd en daar op een flexibele wijze mee kunnen omgaan; 

  • beschikken over de basiscompetenties van het CDA, te weten Authenticiteit, Omgevingsgericht, Ontwikkelingsgericht en Uitdragen. 

Specifieke kenmerken penningmeester 

De penningmeester is bewaker en beheerder van de liquide middelen. Zij of hij is bestuurlijk en financieel goed onderlegd en handelt proactief. De penningmeester stelt jaarlijks een jaarverslag op, verzorgt de communicatie bij aanvragen van projectsubsidies door gemeentelijke afdelingen en houdt jaarlijks een gezamenlijk overleg met de penningmeesters van de lokale afdelingen. Ook neemt zij of hij deel aan het halfjaarlijkse penningmeesteroverleg met de landelijk penningmeester en de collega’s van de andere provincies. 

Procedure 

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een motivatiebrief met CV digitaal te sturen aan de secretaris van de provinciale afdeling, Rick Tigelaar, rh.tigelaar@gmail.com. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.