07 juli 2021

Inbreng CDA bij Kadernota 2022-2025

Bij de Provinciale Statenvergadering van woensdag 7 juli 2021 stond onder meer de Kadernota 2022-2025 op de agenda. Bij de bespreking van de Kadernota heeft fractievoorzitter Chris Westerlaken aandacht gevraagd voor onder andere

  • Het effect van het uitstellen van de inwerkingtreding van de omgevingswet
  • Taskforce betaalbaar bouwen met kwaliteit
  • Landschappelijke inpassing van de RES’sen
  • Mobiliteitsvraagstukken, zoals N201, N210 en de Rijnbrug bij Rhenen

Lees hieronder de samenvatting of lees hier de hele inbreng van fractievoorzitter Chris Westerlaken.

Ruimtelijke Ontwikkeling / Bodem, Water en Milieu

Het CDA wil graag weten wat de gevolgen zijn van het uitstellen – danwel afstel – van de inwerkingtreding van de Omgevingswet  voor het provinciale beleid. Uitstellen van deze wet betekent immers dat er geen wettelijke basis is voor onze toekomstige manier van werken, en dat dit ook voor gemeenten ontbreekt.

Wonen

Flexibel bouwen lijkt de laatste weken plotseling de oplossing te zijn voor al onze bouwproblemen. Voor spoedzoekers en doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang kunnen tijdelijke woningen op de korte termijn helpen. Maar zonder plannen voor structurele oplossingen wordt de woningnood niet opgelost. Het CDA stelt voor om een Taskforce betaalbaar bouwen met kwaliteit op te zetten. De provincie is trekker en zorgt dat ze de minimale kennis hiervoor in huis heeft en deze in een vast netwerk verspreidt over alle 26 gemeenten. Daarnaast vraag het CDA zich af hoe de provincie Utrecht ervoor gaat zorgen dat er woningen voor ouderen en verpleegzorgplekken worden gerealiseerd.

Energie

Vorige week bij de behandeling van het Statenvoorstel RES’sen heeft het CDA al aangegeven dat de afweging lagere kosten of mooie landschappelijke inpassing een rol zal gaan spelen. Veel gemeenten geven de voorkeur aan zonne-energie langs wegen/linten/zon-op-dak, boven windenergie. Het verdiept aanleggen van de panelen, eventueel met aanpassing van kleur aan de omgeving, kan leiden tot hogere kosten. Het is goed om daar nu vast bij stil te staan.

Bereikbaarheid

Ook nu weer vraagt de CDA-fractie aandacht voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de hele provincie Utrecht, maar in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in het bijzonder. Hoe snel kan het college de weginrichting en verkeersroutes van Vijfheerenlanden op hetzelfde niveau brengen als in de rest van de provincie?

Groeifonds en OV

Utrecht staat aan het begin van een enorme groei-explosie. Voor het CDA zal hierbij centraal staan dat we aandacht hebben voor mobiliteitsvraagstukken van zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Bijvoorbeeld vanuit de randen van de provincie de noodzakelijke aanpassingen van N201, de N210, de Rijnbrug bij Rhenen, de landschappelijke inpassing van de ontsluiting van Vathorst en het oplossen van de problemen van de brug over de Eem in de N199. Zomaar wat kwesties en er zullen er ongetwijfeld meer zijn!

Financiële en administratieve organisatie

Samen met D66 en SGP heeft het CDA een motie ingediend die het college vraagt om aan de eenmalige verhoging van de MRB aanvullende randvoorwaarden te verbinden, waaronder om de Provinciale Staten in positie te brengen om financiële lange termijn scenario’s op basis van een integrale afweging te kunnen bespreken. Lees de aangenomen motie hier. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.