17 juli 2020

Leidraad gebiedsgerichte aanpak stikstof

Sinds mei 2019 zijn we in Nederland verwoed bezig om een regeling te treffen die het mogelijk maakt de natuur in de zogenaamde Natura2000 gebieden te behouden en te verbeteren en economische ontwikkelingen en bouwactiviteiten mogelijk te maken.

In een serie blogs heb ik u op de hoogte proberen te houden wat de CDA fractie in Provinciale Staten hiervan vond en vindt. Tijdens de laatste vergadering voor de vakantie van PS is uitgebreid stil gestaan bij het voorstel dat door onze gedeputeerde (Hanke Bruins Slot) was opgesteld om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak Stikstof. De CDA fractie heeft ingestemd met het voorstel. Hieronder vind u onze bijdrage aan de discussie.

"Het CDA beschouwt de provincie Utrecht niet meer als verdeeld in stad en platteland maar als een 21e-eeuwe landstad.  Met 21e-eeuws bedoelen we dat de 21e eeuw andere antwoorden vraagt op de huidige vraagstukken dan we tot nog toe gewend waren en met de term landstad willen we aanduiden dat je de provincie Utrecht zou kunnen zien als de stad van de toekomst. Het samenspel van natuur en wonen, traditie en innovatie, culturele ontplooiing en bedrijvigheid die met elkaar een eenheid in verscheidenheid vormen. 

Onze ruimtelijke ontwikkeling heeft de afgelopen decennia vaak in het teken gestaan van een strijd tussen rood en groen. In Utrecht hebben we desondanks schitterende natuur en prachtige landschappen behouden die het verdienen in stand gehouden te worden. Het natuurbeleid van de provincie is daar dan ook op gericht. Een gezonde natuur is belangrijk voor ons welzijn en voor de brede welvaart in de provincie. De stedelijke verdichting en onze bedrijvigheid hebben er wel toe geleid dat we voor grote vraagstukken staan, met aan de ene kant de kostbare bescherming en beheer van natuur en aan de andere kant de ontwikkeling en behoud van onze bedrijvigheid die dit moet bekostigen.De, op dit moment, meest in het oog springende uitdaging is hoe we omgaan met Stikstof. Alle bedrijvigheid draagt hier aan bij maar de sector die hierdoor het meest lijkt te worden getroffen is die van de landbouw.

In Utrecht sturen we door de samenwerkingsagenda Landbouw op het stimuleren van een innovatieve, duurzame en circulaire landbouw die een cruciale rol speelt bij het beheer en instandhouding van de natuur en de brede welvaart. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat deze sector alleen bijdraagt aan het oplossen van het probleem. De leidraad gebiedsgerichte aan Stikstof die we vandaag gaan vaststellen levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van de N2000 gebieden die we in de provincie kennen.

Toch moeten we niet denken dat hiermee alles geregeld is. Veel zal afhangen van de inzet en de houding van de bestuurders en de manier waarop de gebiedsprocessen uitgevoerd gaan worden. De landbouwsector heeft op dit moment niet zoveel vertrouwen meer in “de politiek”. Of dat nu komt door landelijke, provinciale of gemeentelijke bestuurders. Het vertrouwen winnen en behouden is bij de inrichting van de gebiedsprocessen van cruciaal belang, veel meer dan weer een boekwerk waar van alles in geregeld lijkt te zijn.

Aangezien de N2000 gebieden vooral langs onze provinciegrenzen liggen heeft het CDA al tijdens de commissievergadering de Staten al opgeroepen om vaart te zetten achter de vaststelling van deze leidraad om te voorkomen dat de processen uit de pas gaan lopen. We vragen, per motie, het  college vaart te zetten achter het inzichtelijk en vergelijkbaar maken van de relevante data en vervolgens de aanpak op elkaar af te stemmen zodat betrokkenen op gelijke wijze deel kunnen nemen aan de processen en de effecten van de maatregelen op gelijke wijze in beeld gebracht kunnen worden.

Voor het CDA, zoveel zal duidelijk zijn, is dit de eerste stap waar we zeker tevreden mee zijn. 

Graag vernemen we van het college na deze procesafspraken ook wat we gaan afspreken met de betrokkenen in de gebieden." 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.