30 juni 2022

Moties stikstof aangenomen

In de Statenvergadering van woensdag 29 juni 2022 zijn drie moties van het CDA over de stikstofaanpak met brede steun aangenomen. Deze moties op initiatief van het CDA - in samenwerking met ChristenUnie en SGP - gaan over NNN-gebieden en het voortzetten van de Utrechtse stikstofaanpak met draagvlak. De stikstofdoelen blijven zo haalbaar en houden draagvlak in de samenleving.

Met de motie NNN-gebieden wordt het college opgeroepen om in de gebiedsgerichte aanpak zich niet te richten op een specifieke emissiereductie-doelstelling voor NNN-gebieden. En daarbij te onderzoeken wat wel noodzakelijk en haalbaar is met draagvlak om de instandhoudingsdoelen voor de Natura2000-gebieden te bereiken. En daarbij voortvarend te blijven doorwerken aan het bereiken van de instandhoudingsdoelen voor de Natura2000-gebieden in de lopende gebiedsgerichte aanpak. 

In de motie Samen verder werken wordt uitgesproken dat de Provinciale Staten van Utrecht groot belang hechten aan de betrokkenheid van alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de gebeidsgerichte aanpak stikstof (waaronder in ieder geval vertegenwoordiging van landbouw- en natuurbeheer organisaties) om samen te werken en te komen tot het bereiken van de instandhoudingsdoelen voor de Natura2000-gebieden.

In de motie Doorzetten stikstofaanpak provincie Utrecht met draagvlak wordt uitgesproken dat de provincie Utrecht doorgaat op de ingeslagen weg wat betreft de stikstofaanpak, waarbij de landbouwvisie van de provincie een dragend beleidsdocument is en blijft. 

Motie NNN-gebieden

Motie Samen verder werken 

Motie Doorzetten stikstofaanpak provincie Utrecht met draagvlak

Naast deze drie moties was het CDA mede-indiener van nog twee moties met betrekking tot stikstof. De motie over PAS-melders gaat over in de gebiedsgerichte aanpak ruimte creëren om PAS-melders binnen de gebieden te legaliseren wanneer de gebiedsgerichte aanpak meer effect heeft dan de beoogde doelen in het betreffende Natura2000-gebied. En de extra gerealiseerde stikstofruimte vast te houden in het gebied, zodat PAS-melders in de gebiedsgerichte aanpak gelegaliseerd kunnen worden als de landelijke overheid haar verplichtingen niet nakomt. Met de motie over koplopers wordt het college verzocht om koplopers in de kringlooplandbouw, zoals biologische en natuurinclusieve kringloopboeren, te ondersteunen om hun bedrijf voort te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak. 

Motie PAS-melders legaliseren in gebiedsgerichte aanpak

Motie Perspectief voor koplopers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.