03 juni 2020

Naar voren halen infrastructuur projecten inzake de coronacrisis

Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht

Onderwerp: Art.47 maatregelen inzake naar voren halen infrastructuur projecten inzake de coronacrisis.

Geacht college, 

De corona crisis hakt er stevig in. Als we het CPB en de EU moeten geloven komt er een onwaarschijnlijk hoge neergang aan van de economische ontwikkeling in ons land. Gelukkig heeft het huidige kabinet een aantal maatregelen getroffen die enig soelaas moeten bieden om de pijn rond deze neergang te verzachten. 

Een van de maatregelen die kunnen helpen de markt aan de gang te houden is voor overheden het naar voren halen van investeringsprojecten. De financiële effecten daarvan zijn te overzien want het is een kwestie van naar voren halen van de kapitaalslasten in de begroting.

De provincie beschikt over een investeringsplanning van onder andere mobiliteitsprojecten die als bron kunnen dienen om het investeringsbeleid naar voren te halen. Wij denken overigens dat er naast deze planning ook nog andere zaken zijn die wellicht naar voren kunnen worden getrokken. 

Binnen de rijksoverheid vindt thans een inventarisatie plaats naar mogelijke projecten. Dat zouden wij ook graag willen.

Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat delen van projecten waarvoor de financiering nog niet rond is zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de N201. Een deelproject daarvan zoals het aanpassen van de bocht naar Mijdrecht zou naar voren gehaald kunnen worden. Er is namelijk in Mijdrecht bij omwonenden en ondernemers veel draagvlak voor het voorgestelde Tracé verbetering. 

Wij hebben dan ook de navolgende vragen 

  1. Deelt u de visie van het CDA dat het naar vorenhalen van investeringen nuttig is voor het op peil houden van onze economie;
  2. Kunnen wij een analyse krijgen van alle provinciale projecten of delen van projecten waarvoor het zinvol is die naar voren te halen;
  3. Ben u het met ons eens dat het aanpassen van de bocht van Mijdrecht in de N201 bij uitstek zo’n deelproject is dat naar voren gehaald kan worden .

Vriendelijke groeten

Derk Boswijk                                                                Willem Wijntjes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.