14 september 2023

Kandidaat-lijsttrekker Henri Bontenbal bezoekt provincie Utrecht

“Wat draag je zelf bij aan de samenleving?”

In zijn sollicitatiebrief gaf CDA-kandidaatlijstrekker Henri Bontenbal te kennen alle provincies te zullen bezoeken in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Hij voegde de daad bij het woord en bezocht afgelopen dinsdagavond als onderdeel van zijn regiotour de provincie Utrecht. Ruim honderd CDA-leden uit de hele provincie verzamelden zich in Woudenberg en waren benieuwd naar zijn verhaal.

Henri: “De reden van mijn voorstel was de kloof die ontstaan is tussen de regio en Den Haag en daar moet iets aan gebeuren. Daarnaast zie ik als nieuwe generatie dat de oude CDA-waarden uit beeld verdwenen, terwijl deze nog steeds leven en de reden zijn waardoor veel actieve CDA’ers in het land hun bed uit komen om zich in te zetten voor de samenleving. Je kunt niet achterover leunen, maar moet zelf verantwoordelijkheid nemen. We willen terug naar omzien naar elkaar en solidariteit, wat veel CDA-leden ook willen.”

Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid

Hij beschrijft hoe er een belangrijke scheiding is tussen “ik” en “wij”-partijen in een land met twee gezichten: de mensen die het goed hadden, kregen het beter en de mensen die het niet zo goed hadden, kregen het slechter. Niet alleen in economisch opzicht, ook in sociaal opzicht zijn we achteruit gegaan. De individualisering is doorgeslagen. Het gaat veel mensen om hun vrijheden en rechten, maar vrijheid bestaat niet zonder verantwoordelijkheid. Dat is één van de belangrijkste waarden die CDA’ers bindt.

De leden kregen uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen en daarbij werd ook steun voor hem als lijsttrekker uitgesproken. Henri: “Waarden en normen beginnen met netjes met elkaar omgaan, zeker met hulpverleners. Het polariseren en op man spelen brengt ons nergens. Wij moeten als partij zelf de normen en waarden voorleven, dat betekent constructief zijn in coalitie en oppositie.” Het thema Europa komt ook aan bod. “Wat dat betreft hebben we de Unie nodig voor belangrijke thema’s als klimaat en immigratie. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in China en Rusland die het hoofd geboden moeten worden. Wel moet de EU ervoor waken, om teveel op de stoel van de nationale regeringen te gaan zitten.”

De wil om te verduurzamen wordt breed gedragen

Kritische geluiden klonken ook in de zaal, zo lijkt het alsof de problemen niet opgelost worden. Dit is volgens Henri deels te wijten aan de beeldvorming rondom de coalitie. “De doelstellingen in het coalitieakkoord waren heel ambitieus, bijvoorbeeld op klimaat. Tijdens bijeenkomsten moest ik vaak de € 34 mld. verdedigen die voor verduurzaming begroot was. Ondertussen zijn alle bestuurlijke lagen, ook gedeputeerden en raadsleden, bezig met dit onderwerp. Wat betreft de boeren kunnen we niet van bovenaf opleggen wat er moet gebeuren, maar in overleg samen zoeken naar een goed toekomstperspectief, waarbij de natuur tot haar recht komt. De uitvoering op veel gebieden is op dit moment de bottleneck: veel bedrijven hebben de plannen klaarliggen maar het kost tijd en grote investeringen om ze te realiseren. Daarnaast kampen we met een tekort aan mensen in bijvoorbeeld de installatietechniek. We ondersteunen als overheid waar we kunnen, bijvoorbeeld door maatwerkoplossingen en door de ontwikkeling van een waterstofnetwerk. ” Herni is duidelijk in zijn element wanneer het over verduurzaming gaat.

Jong en oud doen mee in de samenleving

Diverse onderwerpen die op tafel kwamen gaven stof tot nadenken, zoals waarom samenwonen fiscaal onaantrekkelijk is. Of het belang van verenigingen juist voor verbinding in de samenleving, maar de berg papierwerk voor de vrijwilligers. De maatschappelijke diensttijd voor jongeren kan hen helpen om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de rol die zij zelf in de samenleving kunnen spelen. De problemen in de zorg voor kinderen werden genoemd. Het blijkt dat kinderen die de zorg het hardst nodig hebben er geen gebruik van kunnen maken of op een wachtlijst terecht komen, terwijl kinderen met minder urgente problemen wel aan bod komen. Tenslotte werd benadrukt dat er veel meer aandacht moet komen voor de actieve rol van ouderen in de samenleving en niet alleen de nadruk op de ouderenzorg. Zo zijn er onvoldoende geschikte woningen voor senioren, waardoor zij niet doorstromen.

Harry Blume, voorzitter a.i., kijkt terug op een goede bijeenkomst waar bleek dat de betrokkenheid van leden versterkt is door de keuze voor Henri Bontenbal als lijsttrekker: “Ik ga de verkiezingen met vertrouwen tegemoet. Het verhaal van het CDA voor heel Nederland wordt goed verwoord door onze lijsttrekker en we merken dat onze leden Henri breed steunen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.