Kopie van Ontwerp zonder titel
14 december 2020

PAS journaal (week 51)

Stikstof jaaroverzicht

Aan het einde van een jaar wordt vooral teruggeblikt over de behaalde resultaten in een jaar. Ik wilde ook terugkijken op 2020 en kwam tot de ontdekking dat er nog niet zoveel gerealiseerd was.

Op 10 december is in de Tweede Kamer gediscussieerd over de nieuwe bepalingen in de Wet Natuurbescherming die de stikstofdruk op de natuur moet verminderen. Het is minister Carola Schouten uiteindelijk dan toch gelukt om genoeg steun voor de wet te krijgen. Dit is overigens niet zonder slag of stoot gegaan. SP, 50+ en SGP hebben behoorlijk wat binnen weten te halen voor hun steun. Of we met de toezeggingen aan SP en 50+ zo blij moeten zijn is nog maar de vraag.

In de aanloop naar de behandeling van de wet zijn het afgelopen jaar allerlei ideeën voorbijgekomen om te veel aan stikstof uit de lucht te krijgen. Een aantal van die ideeën is verwerkt in de nieuwe wetgeving of ook weer afgeserveerd danwel bleken (nog) niet te werken.

Legaliseren PAS-meldingen

Of het juridisch gaat lukken om ze allemaal daadwerkelijk te legaliseren heeft de minister toegezegd maar wanneer duidelijkheid komt voor de melders is niet helder. JURIDISCH LASTIG REALISEERBAAR

Stoppersregeling

Voor de stoppersregeling is 1 miljard euro gereserveerd. De regeling wordt begin 2021 opengesteld. De piekbelasters komen als eerste in aanmerking. Of deze regeling door kan gaan hangt af van de Europese commissie omdat het ongeoorloofde staatssteun kan zijn. TWIJFELACHTIG

Extra geld sanering varkenshouderij

Eigenlijk is dit geen stikstof- maar een geurregeling. Of de vrijkomende stikstof uit deze regeling gebruikt kan worden is nog maar de vraag. TWIJFELACHTIG

Verlagen van ruw eiwit in veevoer

Zoals bekend is deze regeling vroegtijdig van de tafel verdwenen omdat het niet bleek te werken. NIET OP VOORGESTELDE WIJZE UITVOERBAAR

Meer weidegang

Kan nog niet meegerekend worden omdat onduidelijk is of dit vergunningvrij kan gebeuren. JURIDISCH ONZEKER

Investeringssubsidie voor mestverdunning

Afgezien nog van de droogteperioden van de afgelopen jaren staat deze maatregel op losse schroeven omdat tegengestelde opvattingen rondgaan. TWIJFELACHTIG

Stalinnovaties en omschakelfonds

De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming is bedoeld voor innovaties en eerste investeringen. Het kabinet wil veehouderijen stimuleren om te schakelen naar een andere bedrijfsvorm of extensiever te worden. MOGELIJK (LANGE TERMIJNEFFECT)

Stikstofnorm in de wet vastgelegd

Het kabinet wil de doelen van de stikstofmaatregelen en de daarvoor gereserveerde budgetten in een wet vast te leggen. GEREALISEERD

Ondertussen in Utrecht

In juli is in de provincie de Leidraad Gebiedsgerichte aanpak Stikstof in werking getreden. Onze gedeputeerde (Hanke Bruins Slot) pakt hiermee de uitdagingen aan.

Vrijwilligheid vormt het belangrijkste uitgangspunt van de Leidraad voor de Gebiedsgerichte aanpak  in Utrecht. Dat is in lijn met de door de Staten aangenomen CDA-motie: ‘Handen af van agrariërs’. De opkoopregeling is vooral bedoeld voor agrariërs die vanuit hun eigen omstandigheden er zelf voor kiezen om te stoppen met hun bedrijf, bijvoorbeeld omdat ze geen opvolger hebben.

Voor de provincie Utrecht is uit de landelijke pot circa € 5 mln. beschikbaar. In het kader hiervan heeft de CDA-fractie gevraagd in welke deelgebieden de piekbelasters zitten die als eerste hiervoor in aanmerking komen. Op basis van een analyse in opdracht van het Rijk blijken 28 Utrechtse bedrijven binnen de voor opkoop geldende criteria te zitten: 20 melkveebedrijven, 2 pluimveebedrijven, 3 varkensbedrijven en 3 kalvermesters. Allemaal uitkopen zal niet lukken met 5 miljoen.

Het FDF seizoen lijkt ondertussen ook weer begonnen. De koeien staan op stal, het inkuilen is klaar maar de frustraties zijn nog niet weg. Dus de trekkers worden weer de openbare weg opgereden en de distributiecentra geblokkeerd. Het land begint er aan te wennen. Zelf constateren de boeren dat ze toch maar eens moeten gaan kijken naar nieuwe methoden om hun grieven en wensen effectiever onder de aandacht te brengen.

Om beter mee te kunnen doen in het wereldje van de belangenbehartiging heeft FDF ondertussen een idee gelanceerd dat 1,5 miljard op moet leveren. De supermarkten van Nederland worden gedwongen 3% van hun jaaromzet aan FDF af te staan die, onder aftrek van een substantiële bijdrage aan de FDF-organisatie, het geld doorstort aan de FDF-sympathisanten/leden. En dat allemaal onder de titel Farmer Friendly, ja, ja. FDF friendly!!

Wat is ook alweer PAS?

Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.