23 januari 2017

Positionpaper "Vertragen Bodemdaling; Elke centimeter telt” verschenen

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft afgelopen maand de positionpaper over het remmen van de bodemdaling in de veenweidegebieden gepubliceerd. Doel van deze positionpaper is om met direct betrokkenen in het veenweidegebied, gemeenten, provincies, collega waterschappen en maatschappelijke organisaties te praten over de haalbaarheid van de geschetste strategie. Immers iedereen moet vanuit zijn verantwoordelijkheid bijdragen aan het remmen van die bodemdaling.

Hoogheemraad Bert de Groot(LNE) heeft een ambitieuze doelstelling geformuleerd om de bodemdaling te remmen met 25%. Daar is wel een lange termijn strategie voor nodig met afspraken over functietoekenning en waterbeheer. Innovatieve technieken spelen daarbij een grote rol. HDSR voert op dit moment een aantal pilots uit om antwoorden te vinden over de effectiviteit van onderwaterdrainage en sturen met water in de percelen. Ook vragen over de daarvoor noodzakelijke omvang van de zoetwatervraag staat daarbij centraal.

De CDA-fractie in het waterschap heeft zich in het coalitieakkoord 2015-2019 hard gemaakt voor het ontwikkelen van beleid dat bijdraagt aan een vitale landbouw in de westelijke veenweide gebieden.

Op onderstaande webpagina van de HDSR-site vindt u meer informatie en de integrale versie van de concept-positionpaper.

http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/veenweide/laatste-nieuws/waterschap-slag/

Door: Bernard de Jong, CDA-Hoogheemraad HDSR

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.