Willem
07 oktober 2020

TK2021: kandidatenlijst, staartlijst en conceptverkiezingsprogramma

TK 2021: Kandidatenlijst, Staartlijst en Concept Verkiezingsprogramma

De komende periode staat in het teken van de voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021. Het lijkt ons goed om nog even kort samen te vatten hoe de procedure voor de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma is vormgegeven. Hieronder treft u een overzicht en overzicht per onderdeel. Tevens hebben we de laatste actualiteit opgenomen over de Coronamaatregelen in relatie tot het organiseren van bijeenkomsten en ledenvergaderingen. Bij vragen kunt u terecht bij Rick Tigelaar via mail: rh.tigelaar@gmail.com.

Kandidaten TK 2021: landelijke advieslijst en provinciale staartlijst 

De top van de lijst (ca. de eerste 60 kandidaten; de “advieslijst”) is voor alle provincies gelijk en wordt vastgesteld op het Landelijk Congres op 12 december. Daarnaast is per provincie een aparte “staartlijst”. Dat betekent dat de onderste groep kandidaten (ca. 20 kandidaten) op de kieslijst per provincie afwijkt. Hiermee wordt beoogd meer regionale bekendheid van kandidaten te benutten voor landelijk een goede uitslag.

1) Procedure advieslijst

De landelijke kandidaten zijn voor alle provincies hetzelfde en de vaststelling daarvan verloopt via de lokale afdelingen. De provinciale afdeling speelt hier voor wat betreft de vaststelling geen rol. De selectieprocedure voor kandidaten is bijna afgerond. Zodra de concept advieslijst gereed is, wordt deze door de Verenigingsraad vastgesteld en vervolgens verstuurd naar de gemeentelijke afdelingen. Uiterlijk 28 oktober kunt u deze verwachten.

De lokale afdelingen organiseren een ledenvergadering om de volgorde van de kandidaten op de advieslijst in stemming te brengen via stembiljetten. De stemming kan overigens gemandateerd worden aan het bestuur. De lokale afdelingen sturen de stembiljetten naar het Partijbureau. In onderstaande tabel staat de planning samengevat:

2) Procedure staartlijst

Zoals aangegeven is er per provincie een aparte staartlijst met daarop ca. 20 kandidaten die per provincie zijn vastgesteld. Bij de procedure voor het vaststellen van de staartlijst, speelt de provinciale afdeling (DB) een rol. Het DB heeft elke afdeling gevraagd een aantal schaduwkandidaten aan te leveren en heeft zelf ook gekeken naar geschikte “staartlijstkandidaten". Het DB stelt een concept staartlijst op en verstrekt deze uiterlijk eind oktober aan de gemeentelijke afdelingen in de provincie Utrecht. De gemeentelijke afdelingen kunnen de concept staartlijst binnen hun afdeling behandelen. In de provinciale ALV van 16 november (let op: deze is een week vervroegd!) worden voorgestelde wijzigingen besproken en vervolgens de staartlijst vastgesteld. Samengevat ziet de procedure er als volgt uit:

3) Procedure verkiezingsprogramma

Ook bij het behandelen van het concept verkiezingsprogramma speelt de provinciale afdeling een rol. De procedure is vergelijkbaar met de procedure voor de staartlijst. Uiterlijk 2 november wordt het concept verkiezingsprogramma door het landelijk aan de afdelingen verstuurd. In een ledenvergadering van de gemeentelijke afdeling kan het programma worden behandeld. Er kan ook gekozen worden de stemming te mandateren aan het bestuur.

In de provinciale ledenvergadering op 16 november worden vervolgens, naast de staartlijst, ook de amendementen op het verkiezingsprogramma van de gemeentelijke afdelingen behandeld. Gezien de ervaringen uit het verleden ontvangen we graag de voorgestelde wijzigingen en amendementen op het programma van de lokale afdelingen uiterlijk 9 november. Dat kan via mail: rh.tigelaar@gmail.com. Na behandeling in de provinciale ledenvergadering wordt e.e.a. gedeeld met het landelijk bestuur voor behandeling op het Landelijk Congres op 12 december.

Richtlijnen Corona in relatie tot de Algemene Ledenvergaderingen

U heeft van het landelijk Partijbureau richtlijnen ontvangen hoe om te gaan met vergaderingen en bijeenkomsten. Het CDA volgt hierbij de landelijke richtlijnen van het RIVM. Gezien de huidige richtlijnen zullen fysieke bijeenkomsten slechts beperkt kunnen plaatsvinden. We zullen er alles aan doen om de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Mocht er meer informatie hierover beschikbaar komen dan houden we u op de hoogte.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze richten aan Rick Tigelaar via rh.tigelaar@gmail.com.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.