22 december 2020

Van de voorzitter: samen vooruit!

Beste allen,

Aan het (bijna) einde van dit jaar wil ik u namens het Dagelijks Bestuur van de provinciale afdeling gezegende feestdagen en een hoopvol 2021 toewensen. Hoopvol omdat het fijn is vooruit te kijken. Naar een tijd waarin Corona niet meer zo bepalend is voor de manier waarop we leven. Te laten wat is en door te gaan. Hoewel we nu niet anders kunnen merk ik in veel (digitale) gesprekken dat daar enorme behoefte aan is. Begrijpelijk gezien het jaar wat we hebben meegemaakt. Aan het begin van deze crisis zei Geert Mak dat: “in een crisis versneld breuklijnen naar boven komen”. Die breuklijnen hebben we zeker gezien. De zorg voor elkaar en waardering, maar ook ook de kwetsbaarheden in onze samenleving. Eenzaamheid, druk op de zorg, de wijze waarop onze economie functioneert, etc. Mijn hoop zou zijn dat dit Corona-jaar een jaar mag zijn waardoor we in beweging zijn gekomen. In beweging om wegen te vinden uit crisis, in beweging naar elkaar toe, in beweging om hoopvol te kijken naar de toekomst. 

In dit bijzondere jaar is er ook veel gebeurd in onze partij. Met groot respect hebben we kennisgenomen van de keuze van Hugo de Jonge om zich terug te trekken als lijsttrekker van het CDA. Zijn onverdeelde aandacht is nodig om vanuit het Kabinet te werken aan de Corona-bestrijding. Tegelijkertijd zijn we blij met de keuze van Wopke Hoekstra om op verzoek van het Landelijk Bestuur en Verenigingsraad verantwoordelijkheid te willen nemen als onze lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. We wensen Wopke daarbij alle kracht en wijsheid toe. Zeker niet eenvoudig in deze complexe tijden. Laten we met elkaar het concept-verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst op ons landelijke congres van 8 en 9 januari 2021 bekrachtigen. De blik op “vooruit”. Werken vanuit onze christen-democratische waarden aan een weg uit de crisis door de kracht van de samenleving centraal te zetten. Als #teamCDA kunnen we zo een goede uitslag neerzetten bij de Tweede Kamerverkiezingen. 

Op deze manier wil ik ook graag onze volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten, vier waterschappen en in alle gemeenten danken voor hun inzet dit jaar. Veel moest digitaal, de uitdagingen eerder meer dan minder. Dank voor jullie inzet! Hopelijk in deze Kersttijden hebben jullie ook tijd en gelegenheid om even tot rust te komen. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers in de afdelingen. Dankzij jullie betrokkenheid bestaan we als politieke vereniging. Geweldig hoe jullie de zaak in beweging hebben gehouden en hopelijk kunnen we elkaar weer fysiek ontmoeten in 2021! Ook een woord van dank aan onze gedeputeerde Hanke Bruins Slot. Een bestuurlijk ankerpunt voor het openbaar bestuur in onze provincie. Met uitdagende dossiers, als bodemdaling en het stikstofdossier, ben je in staat koers te houden. Kort en goed, allen dank voor jullie inzet en betrokkenheid! Graag ontmoeten we jullie tijdens de online Nieuwjaarsbijeenkomst van onze provinciale afdeling op 25 januari 2021 in aanwezigheid van Pieter Omzigt (zie uitnodiging in deze nieuwsbrief). 

Een hoopvol 2021. Daar gaan we voor! Samen vooruit. 

Hartelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur,

Jacco van der Tak

Provinciaal voorzitter CDA Utrecht

Reactie: jaccovandertak@hotmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.