10 november 2022

Van de voorzitter: een betere samenleving

Recent organiseerde het Steenkampinstituut een inspiratie- en discussiebijeenkomst in de stad Utrecht. CDA fractievoorzitter in deze stad, Jantine Zwinkels, en Tweede Kamerlid Henri Bontenbal spraken over het belang van goed rentmeesterschap. Een echt CDA thema. Hoe geven we de aarde goed door aan volgende generaties? Daar moeten we ons druk om willen maken als partij! 

In de bijdrage van Henri Bontenbal werd ook gesproken over wat de consequentie is als de samenhang in de samenleving verdwijnt. Refererend aan de Canadese filosoof Charles Taylor sprak Bontenbal: “Het individualisme, de instrumentele rede en het zachte relativisme zijn de drie kwalen van de moderniteit, aldus Charles Taylor. Maar volgens Taylor kan authenticiteit of zelfverwerkelijking als moreel ideaal niet zonder een moreel kader en ook niet zonder de dialoog met de ander. Taylor wijst authenticiteit, individualisme en zelfverwerkelijking niet af, maar schrijft dat ‘significante anderen’ en ‘onontkoombare horizons’ juist de randvoorwaarden ervan zijn. Onze keuzes hebben alleen betekenis tegen een morele achtergrond die deze keuzes begrijpelijk maken. En we kunnen onszelf alleen ontplooien in dialoog met anderen.”. 

Anders geformuleerd: een mens komt tot zijn recht in relatie tot anderen. Er is meer dan “ik”. We hebben “wij” nodig. Helaas staat dit besef in onze tijd onder druk. Individuele vrijheid en de ontwikkeling van de eigen identiteit staan voorop. Dat is tot het hoogste goed verklaard. De dagelijkse praktijk laat echter een ander beeld zien: dat het individu ook kwetsbaar en eenzaam kan zijn. Het aangaan en onderhouden van relaties met anderen is lang niet altijd vanzelfsprekend. Laat staan het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze tijd vraagt erom dat verbindingen tussen mensen waar nodig worden hersteld en dat samenwerkingsverbanden ruimte krijgen. Om zo weer samenhang te creëren in de samenleving en om weer te leren dat we samen verder komen bij het oplossen van problemen. En daar hoort respect voor de ander bij. Ook al kun je het met elkaar oneens zijn, ieder mens telt, en dat vraagt om een respectvolle benadering van elkaar. 

Hoewel in onze provincie verbindingen door de ligging fysiek samenkomen is er ook in onze provincie een opgave om te verbinden. Om de samenhang te herstellen. Te laten zien dat één en één meer dan twee kan zijn. Om goed om te kunnen gaan met de grote opgaven in onze mooie provincie. Om te werken aan herstel van relaties en vertrouwen. Alleen door hierin te investeren kan ook weer gezamenlijke verantwoordelijkheid worden genomen. Dan komt de kracht van de samenleving weer tot uiting! Om zo doelen te realiseren, geld te verdienen, zorg te dragen voor elkaar en de aarde, creativiteit te benutten, oplossingen te vinden, etc. Zo beogen we een “betere samenleving” te verwezenlijken. Een samenleving van samen. 

Samen verantwoordelijk. Met deze insteek gaan wij de Staten- en Waterschapsverkiezingen tegemoet. We hopen als Dagelijks Bestuur en met de kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld (ruim 60 voor de Staten en Waterschappen in onze provincie!) die boodschap met kracht over te brengen richting de kiezers in Utrecht. Van harte uitgenodigd om als lid van onze provinciale afdeling daaraan mee te helpen! 

Hoe we “samen verantwoordelijk” concreet invullen wordt helder in ons verkiezingsprogramma. Op 21 november 2022 hopen we dit programma, en ook het programma voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, vast te stellen tijdens onze Algemene Ledenvergadering. Van harte welkom! 

Met hartelijke groet, namens het Dagelijkse Bestuur,

Jacco van der Tak

Voorzitter CDA provincie Utrecht

Contact: jaccovandertak@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.