Willem
16 juni 2021

Van de voorzitter: pluriformiteit vraagt om ruimte én verbinding

Beste allen,

Onze vereniging gaat door een turbulente periode. Niet voor het eerst in de afgelopen veertig jaar sinds de oprichting van het CDA, maar opnieuw ingrijpend. Dat voelen we allemaal. Het verloop van de Tweede Kamerverkiezingen, een dynamische formatieperiode tot nu toe, de openbaar geworden analyse van Pieter Omtzigt voor de evaluatiecommissie onder leiding van Liesbeth Spies en zijn besluit om het lidmaatschap van onze vereniging op te zeggen. Dit alles doet wat met ons. “Gelukkig maar”, zou ik willen zeggen. We zijn immers betrokken op elkaar en het CDA gaat ons allen aan. 

In dagblad Trouw (zaterdageditie d.d. 12 juni 2021) werd gezien alle ontwikkelingen gesteld dat: “het einde van het CDA onafwendbaar is”. Hoewel iedereen recht op een mening heeft, deel ik deze opvatting niet. Waarom niet? Omdat de laatste zin van de column van Hans Goslinga mij meer zegt dan de rest van de column. Wat stond daar: “Benarde situaties kunnen moedig leiderschap oproepen”. Dat leiderschap zit bij veel CDA-ers. En niet een beetje ook. De afgelopen periode heb ik gezien, in gesprekken met leden, CDA-politici en bestuurders van afdelingen in onze vereniging dat er veel leiderschap in het CDA aanwezig is. Als het erop aankomt zijn we in staat vanuit onze uitgangspunten (publieke gerechtigheid, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit) om te gaan met teleurstelling, tegenslag en tegenwind. Door samen in gesprek te gaan kunnen we verschillen overbruggen en dat geeft ook een stevige basis om onze idealen voor een betere samenleving vorm te geven. In gemeenten, in provincies, waterschappen en ook op landelijk en Europees niveau. 

Momenteel zijn er in opdracht van de Verenigingsraad en het Landelijk Bestuur drie commissies aan het werk. De eerder genoemde commissie Spies evalueert de Tweede verkiezingen en de aanloop daar naartoe. Zij moeten hun werk zorgvuldig en onafhankelijk doen. Daarbij moeten ze alle perspectieven en invalshoeken wegen en beoordelen. Dat geeft een basis voor gesprek. Ook zullen we moeten leren met elkaar van de uitkomsten. Daarnaast is de commissie Van Rooy aan de slag die kijkt naar de verenigingsstructuur en de besturing ervan. Als derde initiatief werkt Richard van Zwol aan het verder vormgeven van onze Christen-democratische inhoud. Op basis van o.a. het visiedocument Zij-aan-Zij, het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021, het boek “een nieuw sociaal contract” van Pieter Omtzigt, etc. wordt een nadere uitwerking gemaakt, waarbij we deze inhoud verbinden én verder brengen. Het gezamenlijke gesprek hierover is belangrijk. Vandaar dat, naast alle gesprekken in afdelingen en netwerken, er ook een Landelijk Congres is aangekondigd. Zoals gezegd, de dialoog met elkaar is belangrijk. We zijn een pluriforme vereniging waarbij we vanuit gedeelde uitgangspunten het gesprek hebben over hoe we de samenleving in haar kracht kunnen zetten. Ik ben ervan overtuigd dat die pluriformiteit ook herkenning zal oproepen in onze samenleving. Een samenleving die zelf immers ook divers is. Laten we dit gesprek ook voeren met enige kalmte. Niet altijd eenvoudig, maar wel belangrijk om elkaar daadwerkelijk te horen en samen verder te komen. 

We staan voor flinke uitdagingen. Laten we vanuit een herkenbare middenkoers werken aan de vraagstukken van onze tijd. Het herstel na Corona (niet alleen financieel-economisch, maar ook vanuit sociaal oogpunt), hoe gaan we met de ruimte om in ons land, de stikstofaanpak, volkshuisvesting, een sterke en eerlijke economie en een dienstbare overheid, etc. Opgaven genoeg die om een antwoord vragen als we ons land goed willen doorgeven. 

We zullen deze zomer zinvol moeten gebruiken voor deze dialoog, zodat we ons ook gereed kunnen maken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Zo belangrijk voor veel afdelingen die werken aan verkiezingsprogramma’s, kandidaatlijsten en campagnes. De lokale overheid is de eerste overheid voor burgers en die mogen rekenen op een goed bestuur. Dat vraagt simpelweg om een sterk lokaal CDA dat op veel plaatsen verschil kan maken in de directe omgeving van mensen. 

Ik hoop jullie op veel momenten te treffen. Allereerst natuurlijk op de provinciale Algemene Ledenvergadering op 24 juni 2021. Meld je aan en wees erbij! We stellen nieuwe Dagelijks bestuursleden voor, handelen enkele verenigingszaken af, maar gaan vooral in gesprek met Marnix van Rij, Derk Boswijk, Hanke Bruins Slot en Chris Westerlaken. In gesprek. Zo nodig om samen de samenleving van morgen, vandaag vorm te geven. 

Hartelijke groet, namens het provinciale Dagelijkse Bestuur,

Jacco van der Tak

Reactie: jaccovandertak@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.