16 juli 2020

Vanuit de CDA-fractie in HDSR: Algemene Beschouwingen

Algemene beschouwingen Waterschap HDSR - CDA 1 juli 2020

Het motto voor CDA voor de komende 2eK verkiezingen is “Voor een land dat we door willen geven” Wij hadden dit motto ook gekozen voor onze waterschapsverkiezingen in 2019. 

Vorige maand ben ik opa geworden van twee kleinzoontjes. Natuurlijk moest ik terugdenken aan de keuze voor het verkiezingsmotto “Voor een land dat we door willen geven”. Voor die kleintjes doe je het. Als dit ergens van toepassing is, is dat bij de waterschappen. Wij willen Nederland veilig, mooi en schoon doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Als CDA willen we daar ons steentje aan bijdragen. Veilig, door veilige dijken en een bodem die minder zakt met de koe in de wei. Mooi, door een goed watersysteem, met levendige boeren sloten en een mooie natuur met een rijke biodiversiteit.  En schoon en gezond water, waar ook geen medicijnresten en microplastics in zitten, voor een duurzame toekomst.

De afgelopen weken hadden we weer de eerste hittegolf. Waar gaat Nederland dan massaal naartoe? Naar het water. Ons water, water waar wij als waterschap verantwoordelijk voor zijn. Is er genoeg, is het veilig om in te zwemmen en op te varen? Is het in of dichtbij de stad? Zeker met meer hittegolven en hittestress. Dit jaar gaan de Nederlanders vanwege corona niet naar het buitenland, maar vieren vakantie in ons land. Voor een belangrijk deel aan en op het water, ons water! De waterschappen hebben er een groot belang bijgekregen. Hoe houden we ons land leefbaar. Dit staat niet in onze kerntaken, maar waarschijnlijk kunnen alleen wij als waterschappen hiervoor zorgen (natuurlijk in samenwerking met andere overheden).

Mooi dat er onlangs een document van de studiegroep IFV met het AB besproken is: “Nederland heeft één overheid nodig”. Dit document werd positief ontvangen tijdens de thema-avond hierover. We kunnen als waterschap niet meer zeggen dit is niet van ons, hier zijn we niet van. Zo zit de samenleving niet meer in elkaar. Samen zoeken we naar goede plekken voor woningbouw, samen maken we Nederland klimaat neutraal en samen zorgen we dat Nederland leefbaar blijft. Ik denk nog even aan de discussie over het fietspad op de versterkte Lekdijk. Natuurlijk zijn we hier ook van, wat echter niet hoeft te betekenen dat we het ook moeten betalen. Maar we moeten ons er wel voor inzetten om onze dijk mooier, verkeersveiliger en prettiger te maken.

Kortom als CDA staan we achter een brede inzet van het waterschap in de samenleving. Natuurlijk wel water gerelateerd, maar zeker in deze tijd is er wel heel veel water gerelateerd. Er zijn goede stappen gezet voor onze inzet op dit gebied, met de samenwerking U10, RES, Omgevingswet/-visie en stresstests klimaatadaptatie.

In de Voorjaarsnota zijn 10 strategische onderwerpen benoemd, waar we komend jaar mee aan de slag gaan om hier verdere invulling aan te geven en de financiële consequenties uit te werken. De voorjaarsnota zelf is voor dit jaar nog bestaand beleid, dat ook binnen de, in het coalitieakkoord gemaakte, financiële afspraken past. Daar kunnen we mee instemmen. Een goede keuze om eerst alle thema’s uit te werken om indien nodig keuzes te kunnen maken. Ook zijn de effecten van de corona crisis nog niet meegenomen. Het college heeft ons desgevraagd verzekerd dat we geen financieel risico lopen gezien ons huidige weerstandsvermogen. Wij hebben er vertrouwen in dat het college hier voldoende inzicht in heeft.

De 10 strategische onderwerpen zijn gebaseerd op actuele ontwikkelingen gecombineerd met huidig beleid. Voor de komende jaren zullen deze thema’s de rode draad van de werkzaamheden van HDSR gaan vormen. De 10 onderwerpen zijn al eens eerder met het AB besproken in een themabijeenkomst, maar ze zijn niet eerder door het AB vastgesteld als beleid voor de toekomst. Wij gaan er van uit dat met het vaststellen van deze voorjaarsnota ook de keuze voor deze 10 onderwerpen door het AB is vastgesteld. We kunnen dan dit najaar de rol en positie gaan bepalen, zodat we bij de komende Voorjaarsnota een integrale afweging kunnen maken.

Het CDA vindt het 10 goede onderwerpen, die goed aansluiten met wat ik net noemde over een land dat we door willen geven:  

1.Gezamenlijke inzet met ander overheden op het gebied van omgevingswet en RO. 

2. Een veilige en maatschappelijk verantwoorde Lekdijk. 

3. Toekomstbestendig waterbeheer. 

4. Tegengaan van de bodemdaling. 

5. Gezond water voor mens en dier. 

6. Een toekomstgerichte zuivering van ons afvalwater. 

7. Samen met anderen inzetten op een duurzame toekomst. 

8. Waterbewustzijn en genieten van water, zodat de steden hittestressbestendiger worden en we in eigen land vakantie kunnen houden. 

9. Dit alles binnen een goed functionerende organisatie met een veilige IT. 

10. Financieel gezond. 

Wat ons betreft kunnen we daar de komende jaren mee vooruit en gaan we graag met onze AB collega’s aan de slag om deze onderwerpen verder uit te werken. En we verwachten dat zeker niet alles extra geld hoeft te kosten en dit met extra tariefsverhogingen gepaard hoeft te gaan. Er staan ook inkomsten tegenover en er zijn andere baathebbers die mee kunnen betalen. Wij stellen voor om voor de daarvoor relevante onderwerpen een MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyse) op te stellen om in beeld te brengen wat de maatschappelijke kosten en baten zijn en wie de baathebbers en mogelijke mee betalers kunnen zijn. Een benadering van businesscase naar value case. Dat kan helpen bij de keuzes voor het AB volgend jaar. 

Ko Droogers

Fractievoorzitter CDA-fractie HDSR

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.