08 maart 2021

Vanuit de CDA HDSR fractie: toekomstbestendig watersysteem

Water is van ons allemaal. En soms is er te veel, dan weer te weinig. De afgelopen maanden hoorden we dat er te weinig water was in onze regio. Gelukkig is in december het waterniveau weer op peil. Deze vraagstukken zullen in de komende jaren meer voorkomen, verwachten we. De waterschappen kijken daarom nu al vooruit, welke problemen kunnen we tegenkomen en vooral welke oplossingen zijn er.

Het bestuur van HDSR heeft nagedacht over het toekomstig watersysteem en dan vooral naar het programma Klimaatadaptatie. Hoe HDSR kijkt naar deze opgave is in de visie beschreven. Die visie bevat een trendanalyse tot 2070 op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI. Het waterschap is met recht met de lange termijn bezig. De visie is in de afgelopen vergadering aangenomen door het algemeen bestuur.

En dan begint het werk, want een visie neerleggen is één, de actie die daaruit voortvloeit is belangrijk, want we weten niet hoe het gebied waar wij wonen over 50 jaar erbij zal liggen. Wij weten wel dat het werkgebied van HDSR bos, veenweide en stedelijke gebieden heeft. Ieder deel van ons prachtige landschap heeft een andere benaderingswijze en oplossingsrichting nodig. Samen met gebiedspartners is en gaat HDSR in gesprek. Met de provincie werkt HDSR samen aan een lange termijnvisie voor de veenweidegebieden en het verminderen van de bodemdaling (de Regionale Veenweide Strategie). En waterschap en provincie werken samen met andere partijen aan de vraagstukken van droogte op de heuvelrug in de “Blauwe Agenda”.

Het CDA ondersteunt de aandacht om samen te werken en goed te kijken naar de gevolgen voor het klimaat en de ontwikkeling van het gebied. Niet voor niets was de titel van ons verkiezingsprogramma: Voor een land dat we door willen geven. In een tijd waarin we niet om het klimaat heen kunnen!!

Samen met gemeente en provincie werken aan waterbewust bouwen. En zeker ook met de inwoners samen kunnen we veel bereiken. We kunnen denken in het groot, zoals waterbewust bouwen van woonwijken, ook kleine initiatieven zijn van belang. Een wadi (water afvoer door infiltratie) in je eigen tuin kan hier een voorbeeld van zijn.

K. Sommer-de Vries, lid AB voor het CDA (vanaf 1 april fractievoorzitter CDA HDSR)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.