12 juli 2021

Vanuit HDSR: Algemene Beschouwingen

Weergave van de Algemene Beschouwingen van het CDA in de vergadering van HDSR van woensdag 7 juli 2021.

De Voorjaarsnota laat de financiële impact zien en die is bijzonder, want positief. We staan er positief voor. Er is weer prudent beleid gevoerd en de uitkomst geeft ruimte voor het werk dat op ons wacht. We kunnen met vertrouwen kijken naar de toekomst. Dat laat de Voorjaarsnota ook zien met een beweging tegen de stroom in, stroomopwaarts, om juist proactief samenwerking te verbeelden en voorbereiding op de toekomst aan te geven. Met een golfbeweging, want kunnen we al zien wat de toekomst brengt?

Rentmeesterschap

We zien al een tipje van de toekomst om ons heen. Denk aan de valwind in Leersum, zo vlak bij huis en zo onverwacht en met wat een impact voor iedereen die er woont. Natuurlijk is klimaat en de klimaatverandering een brede kapstok waar veel onder valt. We moeten vanuit ons beleid zorgen voor de dag van morgen en overmorgen zodat ook onze kinderen en kleinkinderen dit weer kunnen voortzetten. Het is goed te lezen in de Voorjaarsnota dat er balans is tussen de taken, vanuit de tien strategische lijnen en het financiële beleid en de vragen die op ons afkomen. We werken met zicht op de omgeving. We kijken naar buiten en maken verantwoorde keuzes voor mens en omgeving. Het CDA neemt hierin in ook haar verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een toekomstvisie voor stikstof en de landbouw waarin we krimp van de veestapel niet uit de weg gaan. Ook onderschrijven we de inzet van HDSR voor het terugdringen van de bodemdaling en we kijken uit naar de Regionale Veenweide strategie van de provincie.

Solidariteit

We moeten onze eigen taken, meer dan droge voeten goed blijven overzien. In een tijd waar we niet om het klimaat heen kunnen is aandacht voor klimaat, dus voor de hittestress in de steden, de verdroging van de prachtige Heuvelrug, is er de aandacht voor alle creatieve en innovatieve oplossingen om alle taken te kunnen blijven beheersen.

Gespreide verantwoordelijkheid

We willen dit doen in communicatie met onze inwoners, die belang hebben bij een mooi leefgebied en die mogen weten dat we het samen moeten doen. HDSR kan het niet alleen, we hebben wel de expertise. Wij hebben partners nodig die met ons werken, we noemen het vaak meekoppelkansen. Die meekoppelkansen zijn wel breder in te zetten, met onze natuurlijke partners, provincie en rijk, buurwaterschappen en de partners die op onze weg komen en bijvoorbeeld meedenken over cultuur, geschiedenis, natuur en biodiversiteit, kunnen we prachtige plannen maken en uitvoeren. Een specifieke partner wil ik nog noemen: Voor het terugdringen van de bodemdaling is al een intensieve samenwerking met agrariërs in het gebied, die hebben we hard nodig als eigenaren van de grond en beheerders van het landschap.

Het lijkt weleens in tegenspraak al die opgaven en de opgave dat wij, de mens, ook wil wonen, werken, leven, recreëren. Dat vraagt solidariteit van ons want we willen wel samenleven in dit deltaland. We blijven dan ook aandacht vragen voor de mens, want we willen goed samenleven en dat is niet altijd gemakkelijk in deze wereld waarin veel verandert en waar we soms ineens stil worden gezet.

Het waterbeheerprogramma 2022-2027 zal de inspraakperiode ingaan en later dit jaar zal duidelijk zijn hoe de reacties op het programma zijn.

Er ligt een programma en er ligt een nota, er is duidelijk samenhang en we willen hierop verder bouwen. We willen de ruimte om verder te groeien en we willen ervoor gaan, samen als HDSR.

Karin Sommer – de Vries, fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.