25 oktober 2021

Vanuit waterschap HDSR: Kader Richtlijn Water

De taken van het waterschap lijken gemakkelijk samen te vatten in: veilige dijken, droge voeten, schoon water.

Maar schijn bedriegt.

Neem nu de KRW, oftewel Kader Richtlijn Water. Deze richtlijn is onderdeel van het waterbeheerprogramma. En dat is weer een onderdeel van de Europese richtlijn die gehanteerd wordt om de kwaliteit van ons oppervlaktewater goed te houden. Iedere zes jaar wordt dit programma geactualiseerd, de eerstvolgende keer in 2022. In de AB-vergadering van 6 oktober jl. is een besluit genomen over een pakket aan maatregelen om deze doelen in 2027 te bereiken. Vanzelfsprekend hebben wij als CDA van harte voor gestemd.

In de Kader Richtlijn wordt gekeken naar de ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater. Het uiteindelijke doel: in 2027 zou in alle Europese landen het oppervlaktewater schoon en gezond moeten zijn. Als waterschap HDSR zijn wij verantwoordelijk voor het stroomgebied Rijn - West. Dit zijn wij samen met andere waterschappen, provincies, gemeentes en Rijkswaterstaat die in dit stroomgebied liggen.

Een richtlijn voor water in stedelijk en landelijk gebied. Hoe krijg je dat met elkaar voor elkaar?

Voor het CDA is het werken aan natuurlijk en ecologisch gezond water belangrijk. Het is in ieders belang dat planten en dieren in het water kunnen blijven leven. We vinden het daarom belangrijk om watergangen duurzaam in te richten en zo mogelijk natuurvriendelijke oevers en vispassages aan te leggen. Dit zorgt, behalve voor meer waterberging, voor een grotere variatie aan flora en fauna, gezonde populaties en een gezonder milieu. Daar kunnen bewoners en recreanten vervolgens van genieten. 

In de KRW-maatregelen wordt dit onder andere uitgewerkt door:

Het reduceren van de emissie van nutriënten op de rioolwaterzuiveringen. Op de momenten van onderhoud wordt hierop gestuurd, zoals nu in Zeist.

Naar goede leefomstandigheden voor de vissen wordt verder onderzoek gedaan en misschien belangrijker, er worden op verschillende plaatsen vispasseerplaatsen ingezet. Klik hier voor een voorbeeld van een sluisvispassage en een reguliere kamer-vispassage.

En natuurlijk is onderhoud en beheer een belangrijk onderdeel van de taken, denk aan baggeren, peilbeheer enz. Daarbij wordt steeds meer geleerd om alles zoveel mogelijk te doen op een ecologische wijze. Dat is een belangrijk en terugkerend in alle plannen en werkzaamheden. Want we werken aan een toekomstbestendig waterbeheer.

Deze uitdagingen vragen meer dan ooit om samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke verbanden en de overheden. Niet morgen, maar vandaag!

Namens het CDA in het HDSR, Karin Sommer, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.