21 december 2021

Waterschap HDSR: Toekomstgerichte begroting vastgesteld

Op 24 november zijn de begroting en de tarieven voor de waterschapsbelasting voor komend jaar vastgesteld. Ondanks toenemende kosten voor waterveiligheid, voldoende en schoon water, slaagt het waterschap erin om de stijging van de tarieven voor de waterschapsbelastingen voor burgers en bedrijven beperkt te houden. De CDA-fractie heeft van harte ingestemd met deze vooruitstrevende, toekomstgerichte begroting met een  stevige inzet op duurzaamheid. Het CDA is ook blij dat ondanks de hoge ambities en veranderende omstandigheden de belastingen maar beperkt hoeven te stijgen.

De begroting van HDSR voor 2022 is toekomstgericht omdat toekomstige generaties in Utrecht en omgeving veilig moeten kunnen wonen, werken en recreëren. In het recente Klimaatsignaal van het KNMI staat dat de klimaatverandering in ons land sneller gaat dan verwacht én grote effecten kan hebben. Perioden van droogte en extremer weer(hoosbuien) zullen elkaar afwisselen.  Blijven investeren in een robuust waterbestendig gebied is belangrijker dan ooit.

Samen werken aan een watersysteem dat klaar is voor de toekomst

De zomers van 2018 en 2019 waren extreem droog. En in de afgelopen zomer kregen de inwoners van Limburg, Noord-Holland en Friesland te maken met ernstige wateroverlast. De gevolgen van hevige regen en droge periodes vraagt om steeds meer maatregelen om Nederland klimaatbestendig te houden. Het waterschap investeert in het versterken van dijken, het creëren van meer ruimte voor water en in schoon en gezond water.

Ook stimuleert het waterschap de gemeenten en inwoners om waterbewust te leven. Gemeenten worden ondersteund om maatregelen te nemen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de gevolgen van heftige regen in het stedelijk gebied. Inwoners kunnen met de subsidies voor blauwe initiatieven hun tuin watervriendelijk maken of activiteiten opzetten die het waterbewustzijn in hun omgeving vergroten. ‘Het belang van groen en water in bebouwd gebied is groot. Meer groen en blauw zorgt ook voor een prettige woon- en werkomgeving.

Veilige dijken, droge voeten en schoon water en Klimaat

Het waterschap besteedt in 2022 ruim 63 miljoen euro aan het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Iedere dag stroomt er via de riolering maar liefst 220 miljoen liter afvalwater naar de rioolwaterzuiveringen. Dit afvalwater wordt in deze zuiveringen schoongemaakt. In Houten bouwt het waterschap een extra zuiveringsstap om ook medicijnresten uit het afvalwater te halen.

Komend jaar geeft het waterschap ongeveer 25 miljoen euro uit aan het onderhouden én versterken van de dijken, zodat ze voldoende bescherming bieden tegen overstromingen. De Sterke Lekdijk wordt de komende 10 jaar over 55 km versterkt om aan de strengste veiligheidsnormen te voldoen.

Met een uitgekiend stelsel van gemalen en stuwen zorgt HDSR dat de leefomgeving in de stad in het buitengebied en in natuurgebieden, niet te nat en niet te droog wordt. Met natuurvriendelijk oevers en onderhoud bevordert het waterschap de biodiversiteit. Hieraan besteden we komend jaar ruim 49 miljoen euro.

Wat betekent deze begroting voor de aanslag waterschapsbelastingen?

De belastingen gaan het komend jaar voor gezinnen gemiddeld met 0,2% omhoog. Dat is in een tijd dat de koopkracht onder druk staat belangrijk voor de gezinnen.  Goed rentmeesterschap gaat over het bevorderen van een duurzame samenleving, een belangrijk startpunt van de begroting 2022, maar rentmeesterschap betekent ook zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld.  De financiële positie van HDSR is robuust te noemen. In deze begroting wordt een toekomstbestendig beleid met veel ambities op het gebied van aanpassingen aan de klimaatontwikkelingen en ook aan het bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs (energieneutraal en circulair) worden geleverd zonder de belastingen sterk te verhogen.

In onderstaande tabel staan rekenvoorbeelden met de financiële consequenties van de tarieven voor de belastingaanslagen in 2022.

 

Lasten 2022

Stijging in euro’s (t.o.v. 2021)

Stijging in %
(t.o.v. 2021)

Eenpersoonshuishouden met eigen woning*
(waarde € 216.000)

€    204

€     4

1,8%

Eenpersoonshuishouden zonder eigen woning

€    155

€     1

0,9%

Meerpersoonshuishouden met eigen woning*
(waarde € 324.000)

€    353

€     1

0,2%

Meerpersoonshuishouden zonder eigen woning

€    280

-€     3

-0,9%

Agrarisch bedrijf* (35 ha, waarde € 2.160.000)

€  4.945

€  118

2,5%

De CDA-fractie in het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt het een degelijke en toekomstgerichte begroting die goed aansluit bij de eerder door het Algemeen Bestuur vastgestelde 10 Strategische lijnen naar de toekomst. Vanuit “rentmeesterschap” is de CDA-fractie blij met een stevige inzet op duurzaamheid, zowel wat betreft biodiversiteit als waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit is zowel voor de natuur als voor de mensen belangrijk. Bij de behandeling van de begroting heeft het CDA nog extra aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater.

Ondanks de hoge ambities en de veranderende omstandigheden, zoals de klimaatverandering, kan de stijging van de tarieven beperkt blijven tot ruim onder de in het coalitieakkoord opgenomen 4%. Er is ook ingezet op extra matiging van de tarieven voor “ongebouwd”, veelal agrariërs. De tarieven van HDSR zijn ongeveer gemiddeld in vergelijking met andere waterschappen.

De fractie van CDA in het HDSR,

Bernard de Jong, Ko Droogers, Karin Sommer-de Vries en Paul Bakker

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.