17 juli 2020

We gaan door met regionale programmering voor wonen en werken

Op 20 mei heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt dat de invoering van de Omgevingswet met een jaar wordt uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum wordt 1 januari 2022. Dat betekent dat de Ontwerp Omgevingsverordening zoals die op 17 maart j.l. door de Provinciale Staten is vastgesteld, pas op dat moment in werking kan treden. Voor de Omgevingsvisie geldt dit niet.

Om de tussenliggende periode te overbruggen wordt nu door GS een Ontwerp Interim Omgevingsverordening opgesteld, die ook gelijktijdig met de Ontwerp Omgevingsvisie en het milieueffectenrapport vanaf september 2020  ter inzage worden gelegd, zodat PS e.e.a. kan vaststellen en o.a. de Ontwerp Omgevingsverordening zo snel mogelijk in werking kan treden.

De interim-verordening is zo belangrijk omdat het daarmee mogelijk wordt om vanaf volgend jaar al te kunnen werken met de nieuwe systematiek van regionale programmering. Dat kan onder de huidige verordening helaas nog niet.

Als CDA-fractie kunnen we ons vinden in dit proces, we kiezen voor de pragmatische weg. We moeten we er voor zorgen dat er geen gaten vallen. Gemeenten moeten in de tussenliggende periode wel verder kunnen met hun ruimtelijke processen, vooral daar waar het gaat om de regionale programmering voor wonen en werken. Daar hebben we in het afgelopen jaar als CDA-fractie juist zo ons best voor gedaan, samen met de CDA-wethouders in deze provincie. Hoe kunnen we meer ruimte krijgen voor de zo noodzakelijke uitbreiding van vooral de kleine kernen, daar waar het om woningen gaat, hoe kunnen we de leefbaarheid borgen met oog voor de kwaliteit van de omgeving. Datzelfde geldt voor de 7 bedrijventerreinen die in onze provincie zo nodig zijn. Op deze manier kunnen we deze zo snel mogelijk realiseren. 

Het werken met een regionale programma’s voor wonen en werken is in onze provincie nieuw. Dat realiseren wij ons als fractie. Maar we staan met elkaar ook voor een flink dilemma. Enerzijds willen we de leefbaarheid in onze dorpen en steden en de nodige werkgelegenheid behouden, maar we hebben ook zorg voor het behoud van een groene provincie, met voldoende ruimte voor landbouw en natuur. Regionaal programmeren biedt ook kansen. De ervaringen met deze werkwijze in de provincie Gelderland zijn daar een goed voorbeeld van. Als u daar meer over wilt weten kijk eens op www.wonenenruimte.gelderland.nl 

Tineke Koelewijn

Lid CDA Fractie

Voorzitter Commissie Omgevingsvisie 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.