Motie:Gedragen fiscaliseren parkeren in vergunninggebieden m Amersfoort,
20 april 2021.
De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. De raad op 16 april 2019 het (geamendeerd) raadsvoorstel 5701297 “Makkelijker parkeren door gefaseerd omvormen vergunninggebieden naar betaald parkeren en invoeren kentekenparkeren” heeft aangenomen;
b. Het beoogde effect hiervan is ervoor te zorgen dat bepaalde voorzieningen zoals winkels, musea en bedrijven in de vergunninggebieden voor bezoekers beter bereikbaar worden, wat de bedrijvigheid kan stimuleren; en dat de parkeerplaatsen door bezoekers gebruikt kunnen worden als een deel van de bewoners overdag weg is;
c. Voorafgaande aan de invoering een bijeenkomst met alle vergunninghouders uit vergunninggebied B-1 (en B-9) zou worden gehouden om in overleg met hen afstemming te vinden over: - De tarieven voor betaald parkeren - De maximale parkeerduur (bijvoorbeeld maximaal 2 uur) - De venstertijden (bijvoorbeeld tot uiterlijk 17.00 uur betaald parkeren);
d. De bevindingen van dat overleg zullen worden verwerkt als onderdeel van de door de raad vast te stellen parkeerverordeningen en -besluiten;
e. De raad op 16 april 2019 ook motie 2019-030M “Parkeer liever in een parkeergarage” heeft aangenomen;
f. Deze motie het college vraagt de tarieven voor betaald parkeren in de B-vergunninggebieden voor het eerste (nader te bepalen) tijdvak 1,5 maal zo duur te maken als parkeren in een van de parkeergarages;
g. De overwegingen daarvoor zijn dat invoering van betaald parkeren voor zo weinig mogelijk overlast voor de bewoners mag zorgen; betaald parkeren tot doel heeft kortstondig een boodschap te doen, een huisarts te bezoeken of dergelijke; de parkeergarages rond het stadscentrum over veel overcapaciteit beschikken; constaterende dat:
h. Vanwege de geldende COVID-19 maatregelen een bijeenkomst met de bewoners van de vergunninggebieden B-1 en B-9 geen plaats heeft kunnen vinden, maar dat het overleg via een enquête is gebeurd;
i. Uit de enquête is gebleken dat ruim 60% van de respondenten het niet eens is met de aanpassing; 56% een parkeertijd van maximaal 2 uur wenst; en 40% aangepaste venstertijden van 0900/1000uur tot maximaal 1600/1700uur wenst zodat bewoners kunnen parkeren als ze thuiskomen;
j. Uit Collegebericht 2021-057 in vergunninggebied B-1 (en B-9) valt op te maken dat bij de invoering uitgegaan wordt van: - Venstertijd van 0900uur – 2030uur ma t/m zat (B-9: 0900uur – 1700uur; ma t/m vr); - Tarief van 2,20 euro per uur (B-9: idem); - Maximumparkeerduur van 4 uur (B-9: idem);

Programma: 1.4 Mobiliteit 2021-045M k. Uit CB 2021-081 blijkt dat de maximum parkeerduur alsnog aangepast wordt naar maximaal 2 uur; l. Motie 2019-030M vooralsnog niet uitgevoerd wordt, ondanks dat het tarief in de P&R-garage bij het station voor 2 uur circa 5,60euro is en in B-1/9 een tarief van 4,40euro voor 2 uur zal moeten worden betaald; m. Veel bewoners hierover klagen en zich niet of onvoldoende gehoord voelen;

verzoekt het college:
1. Bij de invoering de volgende randvoorwaarden voor zowel vergunninggebied B-1 als B-9 te hanteren: a. Venstertijden: 0900uur – 1700uur, maandag tot en met vrijdag; b. Maximumparkeerduur: 2 uur; c. Parkeertarief: (tenminste) 3 euro per uur.

Jan de van der Schueren Dirk-Joost van Hamersveld Rob Smulders Dillian Hos Noëlle Sanders Hans van Wegen

           CDA                                    D66                              PvdA                GL           Lijst Sanders           BPA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.