Aan de voorzitter van de raad
Steller: Hans-Dieter de Smit en Angeliek Noortman (CDA)
Onderwerp: Aanpak dyslexie & dyscalculie in Amersfoort

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
De CDA-fractie wil graag inzichten verwerven m.b.t. de aanpak van dyslexie en dyscalculie in
Amersfoort en wil daarom de volgende vragen aan het college voorleggen:
1. Is het college bekend met de bevindingen van orthopedagoge Bosman en Tweede Kamerlid
Peters m.b.t. het commerciële aanbod binnen de aanpak dyslexie:

www.trouw.nl/nieuws/dyslexie-is-een-verontrustend-verdienmodel-
geworden~b58f13fb/? Zo ja, wat is de reactie van het college hierop?

2. Hoeveel kinderen in Amersfoort hebben in het afgelopen jaar de diagnose dyslexie of
dyscalculie gekregen?

3. Is er een stijgende trend waarneembaar m.b.t. het aantal diagnoses dyslexie en dyscalculie
in Amersfoort? Graag een onderbouwing met cijfers van de afgelopen vijf jaar.

4. Uit de bevindingen van Bosman en Peters blijkt verder dat kinderen van autochtone ouders
met een hoog opleidingsniveau, zowel relatief als absoluut, vaker de diagnose dyslexie
krijgen dan kinderen uit achterstandswijken. Geldt dit ook voor Amersfoort?

5. Hoeveel (commerciële) bedrijven in Amersfoort bieden hulp bij het verhelpen van dyslexie
of dyscalculie?

6. Hoeveel kosten heeft de gemeente Amersfoort in het afgelopen jaar vergoed aan deze
(commerciële) bedrijven die hulp bieden bij het verhelpen van dyslexie of dyscalculie?

7. Deelt het college de bevinding van Bosman en Peters dat het bieden van hulp bij
dyslexie/dyscalculie een taak is voor het onderwijs, waardoor laagdrempelige hulp kan
worden geboden en kosten kunnen worden bespaard? Waarom wel/niet?

8. Is het college over dit thema in gesprek met de partners in het onderwijsveld of is het
college bereid dit thema bij hen te agenderen?

9. Welke mogelijkheden ziet het college om de hulp bij dyslexie en dyscalculie in Amersfoort
samen met het onderwijs effectief vorm te geven?

10. Is het college bereid om een jaarlijkse update te geven over de ontwikkeling van
bovengenoemde cijfers en de aanpak dyslexie en dyscalculie in Amersfoort?

Toelichting
In juni 2019 hebben orthopedagoge Anna Bosman en Tweede Kamerlid René Peters een opinieartikel
geschreven in Trouw over de aanpak van dyslexie in gemeenten. Hierin constateren zij dat er een
‘explosie’ is waar te nemen van het aantal dyslexieverklaringen, met een enorme toename aan
commerciële bedrijfjes in de dyslexiezorg en een recordbedrag aan vergoedingen van gemeenten
voor kinderen met lees- en spellingsproblemen tot gevolg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.