AMENDEMENT Door de bomen het bos zien


Amersfoort, 18 februari 2020

Raadsvoorstel: Opstellen visie Amersfoortse Heuvelrugzone (1217433)


De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

a. Amersfoort voor een enorme woningbouwopgave staat.

b. Er zeker duizend woningen bijkomende in de komende tien jaar, zo is de afspraak.

c. Ook voor de periode erna de demografische druk op Amersfoort onverminderd lijkt aan te

houden. Dat betekent dat in alle delen van de stad verkend moet worden wat de draagkracht is:

welke nieuwbouw is er mogelijk.

d. Het geen pas geeft de zuidkant van de stad aan die gezamenlijke opdracht te onttrekken. Te

minder daar dit deel van de stad zich op korte afstand van Amersfoort-Centraal bevindt, ons

belangrijkste OV-knooppunt.

besluit:

beslispunt 2.a van het ontwerpraadsbesluit te wijzigen (zie doorhaling en cursief):

2. De volgende vertrekpunten mee te geven voor de visie:

a. Uitgangspunt is het beschermen en versterken van groene en cultuurhistorische waarden en

het vinden van een nieuwe balans tussen natuur en recreatie. De visie moet een

toekomstbestendig ruimtelijk kader en handelingsperspectief bieden op de vraag hoe

omgegaan moet worden met de balans tussen natuur, recreatie en wonen;

b. Proces van totstandkoming van de visie is transparant en hierin vindt brede participatie met

de samenleving plaats;

c. De gemeenteraad wordt in het proces geconsulteerd om richting te geven aan het

voorkeursscenario voor de visie.


Alex Engbers (CDA) Hans van wegen Ralph Langendam (BPA) Ivo Beekers (VVD

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.