AMENDEMENT Zin in goede zin Aangenomen!Amersfoort, 29 januari 2019Raadsvoorstel: Vertrekpunten om te komen tot een nieuw proces en kwaliteitscriteria voor participatierond ruimtelijke ontwikkelingen (5902461)De raad van de gemeente Amersfoortoverwegende dat:a. In beslispunt 1. staat ‘Het college opdracht te geven om een nieuw proces op te stellen enkwaliteitscriteria te formuleren voor participatie rond ruimtelijke ontwikkelingen en hierover metalle betrokkenen in gesprek te gaan’.b. De wethouder in de Ronde al heeft aangegeven eigenlijk te bedoelen ‘Het college opdracht tegeven om met alle betrokkenen in gesprek te gaan over participatie rond ruimtelijkeontwikkelingen en hiervoor een nieuw proces op te stellen en kwaliteitscriteria te formuleren.’c. Het begripsverhogend werkt om als er staat wat er bedoeld wordt.besluit:beslispunt 1 van het ontwerpraadsbesluit te vervangen door:Het college opdracht te geven om met alle betrokkenen in gesprek te gaan over participatie rondruimtelijke ontwikkelingen en hiervoor een nieuw proces op te stellen en kwaliteitscriteria teformuleren.Alex EngbersCDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.