Amersfoort, 23 maart 2021
Raadsvoorstel: Kaderstellende notitie Wagenwerkplaats Oost en aanpassing parkeergebied
Wagenwerkplaats West (1393790)

De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:
a. De planvorming voor verdere bebouwing van het terrein van de Wagenwerkplaats nu ter hand
wordt genomen.
b. Er op het terrein honderden nieuwe woningen worden gebouwd, die aan de wettelijke
geluidsnormen moeten voldoen. Veel van deze woningen zullen op minder dan 250 meter van
het spoor gebouwd worden en zijn daarmee extra gevoelig voor geluidoverlast door treinen.
c. De stad een forse opgave heeft om te komen tot duurzame energie-opwekking.
d. De combinatie van een geluidswal en zonnepanelen voordelen kan bieden aan de bouwers van
de nieuwbouw én aan de uitbaters van de zonnepanelen.
e. Dat in de exploitatie van de zonnepanelen-muur Amersfoortse energie-coöperaties of burgers
hierin wellicht een rol kunnen spelen.
besluit:
1. beslispunt 2 van het ontwerpraadsbesluit aan te vullen met
Om technisch en financieel te verkennen of er over de volle breedte van het terrein van de
Wagenwerkplaats een geluidswal kan komen, grenzend aan het spooremplacement, dat
terzelfder tijd aan de zijde van het spoor een wand van zonnepanelen vormt.

Alex Engbers        Dirk-Joost van Hamersveld
    CDA                                    D66

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.