Beschouwingen CDA fractie op de gemeentelijke begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Een sterke stad voor iedereen!

Fysiek en financieel gezond in deze onzekere tijden

Wij leven door het coronavirus in zeer bijzondere omstandigheden die ons allen in Amersfoort raken. De gezondheidszorg draait overuren. Ondernemers, zzp’ers, horeca- en culturele instellingen zetten alle zeilen bij om deze zware periode te overbruggen. Onderwijs gaat onverminderd door. Leraren en docenten zetten de schouders eronder en zorgen dat onze kinderen overdag naar school kunnen. Het woningtekort blijft schrijnend. Het aantal beschikbaar betaalbare woningen voor starters, gezinnen en ouderen is en blijft een aandachtpunt.

De inwoners van Amersfoort tonen zich solidaire met de kwetsbaren in onze samenleving en met de ondernemers en instellingen die het nu moeilijk hebben. Er is een saamhorigheid in de stad ontstaan en de wil om gezamenlijk eruit te komen. Ieder inwoner brengt offers om gezamenlijk uit deze crisis te komen en wij als gemeente Amersfoort moeten daarin volop mee doen en ons steentje bijdragen.

De CDA fractie heeft naar de begroting en de meerjarenraming gekeken vanuit de invalshoek van solidariteit met de stad, met de uitdagingen die we met zijn allen hebben en vooral vanuit de gedachte van samen de klappen van deze crisis opvangen, samen deze crisis overleven en samen gezond eruit komen, zowel fysiek als financieel. Gekeken naar wat nu noodzakelijk is, wat kan naar de middellang termijn geschoven worden en hoe kunnen we de gevolgen van corona voor ons stad beperken.

Wij hebben als CDA de focus gelegd op 3 belangrijke punten:

-          adequate zorg voor iedereen,

-          voldoende betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen en

-          gezonde financiën nu en de komende jaren

Het CDA wil bij adequate zorg dat de gemeente goed kan inspelen op de behoefte van de stad in de gezondheidszorg, in staat is om de wachtlijsten in de jeugd- en ouderenzorg op te vangen en weg te werken en waar geld wat voor de zorg was gereserveerd in de zorg blijft om uitdagingen in het sociaal domein op te vangen en zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Dat is in deze begroting niet gelukt. De reserve sociaal domein is ondanks de CDA motie bij de kaderbrief toch verdwenen, en het geld wat van de zorg was is naar de algemene reserves overgeheveld.

Wat betreft voldoende betaalbare woningen constateert de fractie dat de gemeente Amersfoort gezonde ambities heeft op het gebied van wonen maar dat het een uitdaging is en blijft om deze ambities te bewerkstelligen en snel voldoende betaalbare woningen voor onze jongeren, starters en ouderen te bouwen of beschikbaar te stellen.

Wat betreft een gezonde financiële gemeente kan de CDA fractie maar een conclusie trekken: wij geven op dit moment te veel uit en onze financiële situatie is op zijn zachtste zeer zorgelijk. Ons weerstandsratio is gekelderd van een ijkpunt van 1.2 tot 1.5 in februari tot 1.0 in de kaderbrief en naar 0.9 in deze begroting. De komende jaren is de verwachting dat ons weerstandsratio van 0.9 naar 0.7 en nog lager zakt en dat is alarmerend. Het is tijd om in te grijpen. 

Voor het CDA is een weerstandsratio van minimaal 1.0 echt de grens. Wij waren verbaasd dat ondanks de raad breed aangenomen motie in februari over de ijkpunten waarbij een weerstandsratio van 1.2 tot 1.5 wordt gevraagd, ondanks het amendement in juli bij de kaderbrief waarbij we tijdelijke een weerstandsratio van 1.0 toestaan, we een begroting gepresenteerd krijgen die geen gehoor geeft aan het verzoek van de raad om een sluitende incidenteel en structureel begroting te leveren en om onze ambities en uitgaven te prioriteren conform de door de gemeenteraad breed aangenomen CDA motie Ambities zijn mooi maar keuzes maken is beter

Voor het CDA betekent deze begroting dat we veel meer geld uitgeven dat wat we beschikbaar hebben en om dat onder controle te krijgen moeten we keuzes maken, onze ambities iets langzamer uitvoeren en dat we niet door moeten denderen en meer dan 67 miljoen van onze reserves opsouperen de komen jaren.

De CDA fractie heeft een aantal moties en amendementen ingediend om de bovengenoemde punten aan te pakken en waar we als gemeenteraad keuzes maken zodat de weerstandsratio minimaal op 1.0 terugkomt. Wij hebben onder andere voorgesteld de reserve sociaal domein terug in de begroting te krijgen, de invulling van een aantal ambities en reserves te temporiseren en de weerstandsratio wat onder de 1.0 gekelderd was op een gezonder niveau te krijgen. Deze moties en amendementen hebben het bij de behandeling van de begroting dinsdag 10 november niet gehaald.

Het aangenomen amendement van de coalitie om de weerstandratio naar 1.0 te brengen door bezuinigingen op het sociaal domein en op het deltaplan Wonen in te voeren was voor het CDA onverantwoord, zeker gezien de uitdagingen die we als Amersfoort op beide gebieden hebben. De  reactie van het college op het amendement was duidelijk: de voorgestelde bezuinigingen kunnen alleen worden gehaald door in te leveren op de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in onze stad. Aan het eind van de beraadslagingen lag er een geamendeerde begroting met onverantwoorde bezuinigingen op het sociaal domein en Deltaplan Wonen en waar de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in het geding kwamen.

De CDA fractie heeft na lange beraad en voor de eerste keer in vele jaren besloten om tegen de geamendeerde begroting te stemmen. Ons stad verdient een financiële degelijke begroting waar de reserves gezond zijn, waar het sociaal domein en de woningopgave op peil blijven en waar keuzes zijn gemaakt om ambities te temporiseren zodat de gemeente haar inwoners, ondernemers en instellingen waar nodig bij kan staan in deze bijzondere tijden

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.