Dinsdag 16 april werd het raadvoorstel behandeld om de huidige B-vergunninggebiedengefaseerd om te gaan vormen naar gebieden waar men moet betalen om te parkeren. Dehuidige vergunninghouders krijgen dan een ontheffing en moeten eenzelfde bedrag
daarvoor betalen als nu voor hun vergunning.

De gemeente heeft namelijk onderzocht dat in veel van de vergunninggebieden overdagvrijwel geen auto’s geparkeerd staan omdat iedereen naar zijn werk is. Het doel van degemeente is nu om parkeren (tegen betaling) mogelijk te maken voor mensen diekortstondig bij een (tand)arts, fysiotherapeut, museum of winkel moeten zijn.Vanuit de stad ontvingen alle raadsleden zowel tijdens de inspraakronde als via de emailveel felle reacties van de bewoners in de betreffende gebieden.

Men vroeg zich af welk probleem zich op dit moment voor doet, zij vrezen een toenamevan verkeer in hun straat op zoek naar een betaald parkeerplaatsje, onveiligheid voorhun op straat spelende kinderen en aantasting van hun woongenot.

Bovendien bevinden zich in het overgrote deel van de straten in de betreffende gebiedenhelemaal geen winkels, museum, artsen en dergelijke. Ook gaven zij aan dat degemeente helemaal niet met hen had overlegd. Kortom: er was totaal geen draagvlak.De CDA-fractie is van mening dat bewoners betrokken moeten worden bij de besluitenvan de gemeenteraad. Dat wil niet zeggen dat iedereen altijd op alle punten gelijk krijgt,maar wel dat we er samen uit willen komen. We luisteren naar elkaar. Niet voor nietshameren we iedere keer weer op “starten voor de start”, participatie en draagvlak.

Vooraf hebben wij ingeschat dat het raadsvoorstel om de vergunninggebieden om tevormen naar betaald parkeren door de collegepartijen zou worden gesteund en hebbendus geprobeerd om zo goed als mogelijk aan de bezwaren van de bewoners tegemoet tekomen. Wij hebben een amendement ingediend waarin wij hebben opgeroepen hetbetaald parkeren alleen in die straten in te voeren waar dat nodig, mogelijk en nuttig is.Dus waar winkeltjes zijn, een arts, een kapper of fysiotherapeut. En pas dan als er in diestraat ook voldoende draagvlak onder bewoners en winkeliers is.Dit amendement heeft het helaas niet gehaald. De coalitiepartijen hielden de rijengesloten.

Daarnaast hebben we een motie ingediend die er voor moet zorgen dat het parkeren inde wijken duurder moet zijn dan parkeren in de beschikbare parkeergarages. Anderhalfkeer het tarief van de parkeergarage. Wat neerkomt op ongeveer 3,60 euro per uur.Bovendien moet op de parkeermeters duidelijk aangegeven staan dat parkeren daarduurder is dan in een parkeergarage.

Met deze motie willen we bereiken dat zo weinig mogelijk mensen in deze wijken wilparkeren om in de binnenstad te gaan winkelen, willen we voorkomen dat veel verkeerdoor de soms nauwe straatjes gaat rijden om een parkeerplaats te zoeken, en willen wede straten veilig houden voor ouderen, fietsers en op straat spelende kinderen.Voor mensen die noodgedwongen van een auto gebruik moeten maken om naar dekapper, arts, fysiotherapeut of winkel te gaan, blijft het op deze manier mogelijk dichtbijte parkeren, dit zal in de regel maar kort duren, en zij moeten er iets meer voor betalen.Omwille van de veiligheid en leefgenot van de mensen die daar wonen. Deze motiehaalde wel een meerderheid in de raad.

Wij hebben als CDA fractie uiteindelijk tegen het raadsvoorstel voor het omvormen vande vergunninggebieden gestemd. Dit komt omdat ons amendement over maatwerk enparticipatie het niet heeft gehaald en wij als fractie niet akkoord willen gaan met hetvoorstel om betaald parkeren overal in de B zones zonder dat de bewoners in de stratengoed betrokken zijn en mee mogen beslissen waar het betaald parkeren ingevoerdwordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.