Onze raadsleden Angeliek Noortman en Jan de van de Schueren stelden de volgende vragen aan het college naar aanleiding van de recente uitspraak van het Europese hof.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

 

Nummer: 2018 - 099

Datum: 09-11-2018

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Uitspraak Europese Hof inzake PAS

 

Aanleiding:

Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan inzake de door de Raad

van State gevraagde advies over het Nederlandse PAS-beleid (Programma Aanpak

Stikstof) dat in 2015 is gestart.

De uitspraak van het Europese Hof1 komt er op neer dat Nederland te weinig doet aan

het verminderen van de stikstofuitstoot en dat het PAS-beleid, ingesteld om naast het

reduceren van stikstofuitstoot toch economische ontwikkeling mogelijk te maken, de

natuur onvoldoende beschermt.

Diverse gemeenten en provincies maken zich inmiddels zorgen, gelet op de uitspraak van

het Europese Hof, of de geplande aanleg van nieuwe wegen wel doorgang kan vinden en,

in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof, zijn al meer dan 200 projecten “on

hold” gezet.

Vraag 1:

Is het college bekend met het PAS en de uitspraak van het Europese Hof van 7 november

2018?

Vraag 2:

Kan de uitspraak van het Europese Hof, naar het oordeel van het college, ook

consequenties hebben voor de (ontwikkeling c.q. aanleg van) belangrijke wegen en

gebieden in en rond Amersfoort, zoals de A28, A1, Knooppunt Hoevelaken en de

 

1 eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0293&qid=1541601800935

 

2 www.ad.nl/arnhem/cda-en-sgp-zeer-bezorgd-over-gevolgen-

van-uitspraak-europees-hof-voor-a15-en-a30~a03e7ce5/

 

Westelijke Ontsluiting? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 3:

Is het college bereid, in samenspraak met het Rijk en de Provincie Utrecht, eerst de

mogelijke consequenties van de uitspraak van het Europese Hof voor de genoemde

gebieden en wegen te onderzoeken, en de ontwikkeling, voorbereiding en aanleg tot dat

moment “on hold” te zetten?

Vraag 4:

Deelt u de mening van het CDA, mede gelet op het coalitieakkoord 2018-2022, hoofdstuk

duurzaamheid, dat indien blijkt dat of tenminste de kans bestaat dat door de aanleg van

genoemde wegen de gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht niet voldoen aan de

uitspraak van het Europese Hof zij beter eerst kunnen toetsen of de aanleg ervan in de

huidige vorm door kan gaan?

 

Angeliek Noortman-Nieuwendijk

Jan de van der Schueren

CDA Amersfoort

 

Het AD.nl/amersfoort schreef het volgende hierover:

CDA: zet aanleg westelijke rondweg en knooppunt Hoevelaken ‘on hold’

Amersfoort moet wachten met de aanleg van de westelijke rondweg en Rijkswaterstaat vragen hetzelfde te doen met de verbouwing van knooppunt Hoevelaken, totdat duidelijk is wat de aanpassingen betekenen voor de uitstoot van stikstof.

Die oproep doen CDA-raadsleden Jan de van der Schueren en Angeliek Noortman aan verantwoordelijk wethouder Hans Buijtelaar (Verkeer, VVD). Het tweetal stelt dat een uitspraak van het Europese Hof afgelopen week invloed kan hebben op de uitvoering van verkeersprojecten in en rond Amersfoort. ,,De uitspraak komt er op neer dat Nederland te weinig doet aan het verminderen van de uitstoot van stikstof”, aldus de volksvertegenwoordigers.

,,In afwachting van de uitspraak van het Hof zijn al meer dan tweehonderd projecten ‘on hold’ gezet, en diverse gemeenten maken zich inmiddels zorgen of de geplande aanleg van nieuwe wegen wel doorgang kan vinden.” Het CDA vindt dat Amersfoort zich achter deze gemeenten moet scharen, en eerst onderzoek moet doen voordat er met de werkzaamheden wordt gestart.

De aanleg van de westelijke rondweg en verbouwing van knooppunt Hoevelaken zijn twee grote verkeersprojecten waar Amersfoort mee te maken gaat krijgen. Het verkeersplein dat de A1 met de A28 verbindt, gaat tussen 2021 en 2025 voor 774 miljoen euro volledig op de schop. De westelijke rondweg moet voor 67 miljoen euro worden aangelegd, en verbindt straks de Stichtse Rotonde met de Amsterdamseweg. Tegen laatstgenoemd project is veel verzet in Amersfoort, voornamelijk omdat er 3500 bomen moeten worden gekapt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.