Naar aanleiding van berichten De Stadsbron stelde Jan de van der Schueren de volgende vragen aan de college:

Onderwerp:
Westelijke Ontsluiting, verkeersveiligheidsrapporten cq. verkeersveiligheidsonderzoeken cq. verkeersveiligheidsaudits

 
  Tijdens de actualiteitenraad van 28 januari 2020 heeft de CDA-fractie vragen gesteld over gesprekken en/of veiligheidsonderzoeken door de gemeente en/of anderen naar de (verkeers)veiligheid van de fietsvoetbrug over de WOA en de aansluitingen bij de Barchman Wuytierslaan en de Daam Fokkemalaan.


Het college heeft destijds geantwoord dat er gesprekken met Defensie plaatsvinden/plaatsvonden en dat Defensie een onderzoek doet. Ook is geantwoord dat er nog geen resultaten bekend zijn, maar dat het wel zinvol is die resultaten met de Raad te delen zodra ze bekend zijn.

Op 26 mei 2020 antwoordt het college op schriftelijke vragen van Lijst Molenkamp (vraag 3f.) dat zowel de gemeente als Defensie onderzoek hebben laten uitvoeren naar de veiligheid, en dat de resultaten binnenkort aan de Raad zullen worden verstrekt zoals eerder toegezegd aan de CDA-fractie.

De CDA-fractie constateert dat op 7 februari 2020 door “derden” een WOB-verzoek is ingediend bij de Minister van Defensie waar op 8 juni 2020 antwoord op is gegeven. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/documenten/wob-verzoeken/2020/06/08/besluit-op-wob-verzoek-over-de-bernhardkazerne-in-amersfoort en het artikel wat hierover vandaag in De Stadsbron is verschenen https://www.destadsbron.nl/nl/Nieuwe_documenten_werpen_nieuw_licht_op_rol_Bernardkazerne

 

Uit de stukken blijkt dat RHDHV in opdracht van de gemeente Amersfoort een verkeersveiligheidsaudit heeft uitgevoerd en het rapport daarover op 29 november 2019 heeft opgeleverd.

Hieruit blijkt ook dat DTV Consultant in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een verkeersveiligheidsaudit heeft uitgevoerd en het rapport daarover op 17 december heeft opgeleverd.

Tenslotte blijkt uit de notulen van een overleg op 6 februari 2020 tussen vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort, Rijksvastgoedbedrijf en Defensie dat de rapporten van RHDHV en DTV Consultants bekend zijn gesteld aan gemeente Amersfoort en RVB/Defensie.

 

Bovenstaande geeft aanleiding voor de volgende vragen:

 1. Waarom zijn de rapporten van de verkeersveiligheidsaudits van zowel RHDHV als DTV Consultants nog steeds niet bekend gesteld aan de gemeenteraad en hebben “derden” hier door middel van een WOB-verzoek wel al de beschikking over? Wanneer krijgt de Raad de beschikking over de rapporten?
   
 2. Waarom heeft de wethouder in de periode van januari 2020 tot september 2020 geen inhoudelijke informatie over deze rapporten aan de gemeenteraad verstrekt? Is hier sprake van het achterhouden van informatie of is er sprake van de gemeenteraad onvolledig informeren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
   
 3. Wat zijn de conclusies van RHDHV op het gebied van de verkeersveiligheid van de fietsvoetbrug en van de kruisingen met de BW-laan en DF-laan? En wat zijn de aanbevelingen?
   
 4. Wat zijn de conclusies van DTV Consultants op het gebied van de verkeersveiligheid van de fietsvoetbrug en de kruisingen met de BW-laan en de DF-laan? En wat zijn de aanbevelingen?
   
 5. Op welke punten komen de conclusies en aanbevelingen van RHDHV en DTV Consultants niet met elkaar overeen cq. spreken elkaar tegen? Welke aanbevelingen neemt de gemeente Amersfoort over in het definitief ontwerp en de uiteindelijke aanleg van de WOA?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.