Schriftelijke vragen aan het College Ex. artikel 43

Reglement van orde van de raad Nummer: 2019-006 Datum: 16 januari 2019 Aan: de voorzitter van de raad

Steller: fractie CDA Onderwerp:

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting In november 2017 is er door de gemeenteraad van Amersfoort besloten de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. Een belangrijke voorwaarde voor deze doordecentralisatie is de fiscale neutraliteit: de overdracht van het economisch eigendom van de bestaande schoolgebouwen van de gemeente naar de coöperaties van schoolbesturen dient geen fiscale consequenties te hebben. Om hierover duidelijkheid te krijgen heeft de gemeente, samen met de schoolbesturen overleg gevoerd met de Belastingdienst.

Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad een collegebericht ontvangen waarin de voortgang van dit overleg wordt toegelicht. In dit bericht geeft het college aan dat er geen zekerheid kan worden gegeven dat de overdracht met bovengenoemde voorwaarde kan plaatsvinden. Het college onderzoekt nu diverse vormen van overdracht van het economische eigendom om te zien hoe deze doordecentralisatie boekhoudkundig kan worden verwerkt.

De CDA-fractie wil graag de volgende vragen aan het college voorleggen:
1. Kan het college aangeven waarom de Belastingdienst niet met zekerheid kon aangeven of de doordecentralisatie onderwijshuisvesting fiscaal neutraal kon plaatsvinden?
2. Heeft deze onzekerheid te maken met het feit dat de coöperaties van schoolbesturen niet kan worden aangemerkt als een onderwijsinstelling, waardoor zij geen gebruik kan maken van de vrijstelling voor overdrachtsbelasting? Waarom wel/niet?
3. M.b.t. deze vrijstelling is er nog weinig geprocedeerd en gepubliceerd, waardoor de Belastingdienst een ruime interpretatie kan toepassen. In hoeverre denkt het college dat dit invloed heeft op de Amersfoortse doordecentralisatie onderwijshuisvesting?
4. Kan het college aangeven wat het oordeel van de Belastingdienst is geweest in andere gemeenten waar doordecentralisatie ook ingevoerd is, zoals Breda en Nijmegen?
5. Kan het college aangeven wat dit zou kunnen betekenen voor de Amersfoortse doordecentralisatie? 6. Kan het college aangeven wanneer de uitkomsten van het overleg tussen gemeente, schoolbesturen en Belastingdienst worden verwacht? Wanneer worden deze uitkomsten aan de gemeenteraad voorgelegd?
7. Kunt u een top 3 risico's aangeven die voor de gemeente Amersfoort op dit moment worden gesignaleerd en die een rol kunnen gaan spelen mochten de uitkomsten van het overleg ongunstig zijn voor de decentralisatie?
8. Hoe schat het college de schade voor zowel de coöperaties als voor de gemeente Amersfoort in, indien de uitkomsten van het overleg ongunstig zijn voor de doordecentralisatie?
9. Als de belastingdienst hoge financiële consequenties trekt, is het college dan van mening dat wellicht de doordecentralisatie moet worden teruggedraaid?
10. Zijn er, naast doordecentralisatie, andere manieren onderzocht in het verleden die efficiëntie mogelijk maken?

 Ondertekening Hans-Dieter de Smit Angeliek Noortman-Nieuwendijk CDA-fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.