De Amersfoortse fracties van het CDA en VVD maken zich ernstig zorgen om
de veiligheid in en om de stad .

Het College heeft op 20 juli een bericht vanuit programma 'Veiligheid en Handhaving'
uitgedaan, waarin onder andere de toenemende drugscriminaliteit in Amersfoort en
omgeving wordt benoemd. Beide fracties zijn van mening dat de veiligheid, zowel sociaal als
fysiek, hierdoor onder druk komen te staan.

"Lachgas is een bepalend onderdeel", aldus Arie den Ouden, woordvoerder namens het
CDA. "Het gebruik neemt fors toe, maar ook de gevolgen nemen toe en in het verkeer zijn
die desastreus. Naast de enorme gezondheidsrisico's alleen al door het gebruik."
Hanneke Lap, woordvoerder namens de VVD, is verontrust over de toename van
drugscriminaliteit. “ Het veiligheidsgevoel van inwoners staat onder druk wanneer er op
straat gedeald wordt, en uitwassen van de georganiseerde criminaliteit in de wijken
zichtbaar zijn. Wij vinden het als VVD essentieel dat mensen zich veilig kunnen voelen in de
straat en wijk waar zij wonen”.

Beide partijen hebben gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld om een vinger aan de pols te
houden. "Ik zie het liefst dat het College gehoor geeft aan de wens om maatregelen te
treffen om lachgas gebruik in te dammen", aldus Den Ouden. "Er zijn inmiddels 90
gemeenten ons voorgegaan en ik zou Amersfoort graag als 91e toegevoegd zien”.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN aan het college:

De Amersfoortse CDA en VVD-fractie stellen de volgende vragen:
1. Hoe kan de aanmerkelijke toename van drugsgerelateerde criminaliteit in
Amersfoort volgens het college worden verklaard, mede in het licht van de
afname die de regio laat zien?
2. Midden Nederland speelt een aanzienlijke rol in de (inter)nationale cocaïnehandel
blijkt uit dit Collegebericht. Dit komt tot uiting in de wijken door drugshandel op
straat en regelmatige geweldsincidenten. Dit zorgt ervoor dat inwoners zich niet
veilig voelen op straat. Wat gaat het college doen om het veiligheidsgevoel van
inwoners te behouden?
3. Welke acties zullen hiertoe concreet worden uitgezet en welke partijen zullen
hierin worden betrokken?
4. Welke acties gaat het college ondernemen om te voorkomen dat jongeren in deze
vorm van criminaliteit belanden?

5. Kunt u de samenhang tussen drugsgebruik en verkeersincidenten nader duiden ?
Meer concreet: hoeveel verkeersongevallen kunnen gerelateerd worden aan
drugsgebruik?
6. Kunt u aangeven of de verkeersongevallen gerelateerd aan drugsgebruik een
stijgende trend laten zien?
7. Lachgas staat nu (nog) niet op de lijst van verboden middelen van de Opiumwet.
Toch levert het gebruik veel schade op. Kunt u aangeven hoeveel lachgas
incidenten er in Amersfoort geweest zijn in 2018-heden?
En hoeveel daarvan verkeer gerelateerd zijn ?
8. Wij gaan er vanuit dat incidenten met lachgas geregistreerd worden. Is deze
aanname juist en zo ja, vanaf welke datum wordt dit geregistreerd ?
9. Zijn er bij het college signalen bekend die wijzen op een verband tussen lachgas
gebruik en jongerenoverlast?
10. Deelt u de mening dat bij stijgende drugscriminaliteit, waarbij veel jongeren
betrokken worden, het beeld (zicht) op deze 'probleem'jongeren niet volledig
(b)lijkt te zijn ?
11. Deelt u de mening dat gezien de verkeersveiligheid en gezondheidsrisico's en de
kennis in ervaringen van gebruik, het gebruik van lachgas ontmoedigd dient te
worden?
12.Zo ja, welke maatregelen overweegt het college hiertoe te nemen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.