CDA: gebrekkige brandveiligheid stadhuis Amersfoort onacceptabel, de schriftelijke vragen aan het college lees je onder dit artikel

Het is volstrekt onacceptabel dat het stadhuis van Amersfoort eigenlijk al jaren niet meer aan de brandveiligheidseisen voldoet. Dat vindt het CDA.

Geschreven door Artwin Kreekel AD.nl 17-10-18,

De grootste oppositiepartij uit de Amersfoortse gemeenteraad verkondigt haar mening in een serie schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur in niet mis te verstane bewoordingen. Volgens raadsleden Arie den Ouden en Hans-Dieter de Smit is de geloofwaardigheid van de gemeente als handhaver van (brand)veiligheid volledig verdwenen, doordat ze al jaren niets heeft gedaan aan haar eigen panden.

600.000 euro

Begin deze maand berichtte het AD dat het zo slecht gesteld is met de brandveiligheid van het stadhuis, dat er op stel en sprong 600.000 euro moet worden uitgegeven aan noodmaatregelen. Dat de veiligheid te wensen overlaat, weet de gemeente al sinds 2012, blijkt uit rapporten. Omdat al die tijd een grootscheepse renovatie van het pand boven de markt hing, gedoogde de Veiligheids Regio Utrecht (VRU) de situatie. Maar aangezien de renovatie keer op keer is uitgesteld, en nu mogelijk helemaal van de baan is, is de VRU er klaar mee.

Het CDA wil weten wat verantwoordelijk wethouder Willem-Jan Stegeman (D66, Stadhuis) twee weken na dato inmiddels gedaan heeft om de problemen op te lossen. Ze gaat er in haar vragen op zijn minst vanuit dat aanpassingen die geen extra geld kosten, zoals het verwijderen van koffiemachines en printers die vluchtwegen blokkeren, inmiddels gebeurd is. ,,Deze situatie is zeer zorgelijk, zeer onveilig voor bezoekers en medewerkers en moet worden gestopt”, aldus de raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

 

Nummer: 2018 - 092

Datum: 15-10-2018

Aan de voorzitter van de raad.

Steller: Arie den Ouden

Hans-Dieter de Smit

Onderwerp: Inspectierapporten VRU

 

Aanleiding:

Begin oktober werd door het AD melding gemaakt van de erbarmelijke situatie rondom

de (brand)veiligheid van gemeentelijke panden. Uitgangspunt van deze informatie waren

een zestal rapporten van de VRU aangaande panden waar de brandveiligheid zeer te

wensen over liet. Ondanks dat de berichtgeving in de AD vermeld dat er een brief van

het College aan de Raad gestuurd zou zijn, is deze brief niet terug te vinden en betreft

het hier een Collegebesluit.

Vraag 1:

Kunt u op zeer korte termijn (en dus voor de standaard reactietermijn) aangeven wat de

status is van de actiepunten zoals vermeld in de inspectierapporten ?

Graag aangeven welke stappen gezet gaan worden en welk uitvoeringstermijn er gesteld

wordt.

Vraag 2:

Deelt u de mening dat deze situatie, vanaf 2012 bestaand, zeer zorgelijk en zeer onveilig

is voor zowel bezoekers, medewerkers als omgeving ? Dit laatste in ogenschouw nemend

dat er mogelijk asbest vrijkomt wanneer er zich een zeer ernstig calamiteit voordoet ?

Vraag 3:

Deelt u onze mening dat de termijnoverschrijding onacceptabel is ? De situatie is vanaf

2012, de rapporten dateren van december 2017. Uw Collegebesluit pas van afgelopen

week.... Welke sanctie zou u normaliter een overtreder opleggen?

Vraag 4:

In de rapporten wordt u opgedragen binnen 8 maanden een geldig inspectiecertificaat

verkregen te hebben ten aanzien van een aantal brandmeldinstallaties. Heeft u hieraan

gehoor gegeven ?

Vraag 5:

Mogen wij veronderstellen dat de aanpassingen die geen extra kosten met zich

meebrengen, zoals het obstakelvrij maken van vluchtroutes, inmiddels uitgevoerd zijn?

Zo ja, wanneer is dit gedaan ? Zo nee, waarom niet ?

 

Vraag 6:

Deelt u de mening dat wanneer brandmeldinstallaties niet gecertificeerd zijn,

vluchtroutes en noodverlichting ondeugdelijk zijn, dat betreders van de panden

(medewerkers, dan wel bezoekers) zich zeer onveilig voelen, en u daarin een

onaanvaardbaar risico neemt ?

Vraag 7:

Heeft u stilgestaan bij de gevolgen die kunnen plaats vinden wanneer er in de fractie

ruimtes brand uit zou breken ? Denk daarbij aan het ontbreken van vluchtroutes, die ook

niet verlicht zijn, in relatie tot het tijdstip van de meeste fractievergaderingen ?

Vraag 8:

Bent u het met ons eens dat de geloofwaardigheid van u, als handhaver van (brand)

veiligheid, verdwenen is wanneer u anderen tot de verantwoording dient te roepen als

daar de maatregelen ondermaats zijn? Hoe gaat u dit herstellen op korte termijn ?

Vraag 9:

U stelt in uw Raadsinformatiebrief (2018-031, 5744851) dat het gebouw (stadhuis) veilig

is voor de huidige gebruikers. Ondanks dat deze brief het onderwerp asbest hanteerde, is

dit een stellige uitspraak. Deelt u de mening dat deze uitspraak volledig ongegrond is?

Met name wanneer er een brand uitbreekt en er dus asbest vrij kan komen ?

Vraag 10:

Bent u het met ons eens dat een Collegebesluit omtrent de kosten van de aanpassingen

(dekking uit de reserve Stadhuis) gedeeld moet worden met de Raad, gezien het feit dat

deze reserves onderdeel uitmaken van het budget “Renovatie Stadhuis” en de daarmee

mogelijke overschrijding van het budget?

Vraag 11:

U heeft in uw Collegebesluit het Stadhuiscomplex benoemd. Is het juist te

veronderstellen dat u hiermee alle de gemeente toebehorende panden bedoeld die ook

door de VRU gerapporteerd zijn?

Indien niet, wat is de reden dat u deze panden buiten beschouwing laat?

 

Ondertekening

Arie den Ouden

Hans-Dieter de Smit

CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.