MOTIE Ambities zijn mooi maar keuzes maken is beterAmersfoort, 5 november 2019Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023De raad van de gemeente Amersfoortoverwegende dat:a. De Kadernota 2020-2023 de basis vormt voor de Programmabegroting 2020 enmeerjarenbegroting 2021-2023 inclusief bijbehorende Ambities en opgaven;b. Het College nog steeds onverminderd voor de ambities die in 2018 zijn uitgesproken staat en voorde aanpak van de opgaven die daarin zijn benoemd;c. Het College in deze begroting eenmalig het uitgangspunt loslaat om voor elk jaar een sluitendebegroting aan de gemeenteraad voor te leggen en laat in de jaarschijven 2020-2021 een structureelen incidenteel tekort zien wat door de inzet van de saldireserve structureel sluitend wordt gemaakt;Verzoekt het College om:- Samen met de raad voor de Kadernota een prioritering in de Ambities en Opgaven aan te brengen.Micheline Paffen CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.