Micheline Paffen diende deze motie namens het CDA in en this werd aangenomen met 26 voor en 19 tegen.

 

Programma: 2.1 Sociaal Domein 2020-080M
MOTIE Duurzame aangepaste opvangplekken

Amersfoort, 14 juli 2020
Raadsvoorstel: Verlenging nachtopvang Amergaard

De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:

a. In Amersfoort hebben we twee voorzieningen nachtopvang voor dak- en thuislozen, een voorzie-
ning aan het Smallepad en de Amergaard aan de Utrechtseweg.

b. De Corona crisis grote gevolgen heeft voor het gebruik én de capaciteit van beide locaties waar-
door de afgelopen maanden een aantal dak- en thuislozen in een eigen kamer in het hotel ISVW te

Leusden een verblijfsplaats hebben gevonden.
c. Het goed begeleiden van de daklozen tot een volwaardige terugkeer in de maatschappij uiterst
complex is, vraagt differentiatie en maatwerk bij de start én een optimale samenwerking tussen de
verschillende partners onderling en met de gemeente Amersfoort.
d. Het verblijf in het ISVW hotel heeft ons geleerd dat het belangrijk is om maatwerk te leveren en

een eigen ruimte aan de thuis- en daklozen te geven zodat ze sneller de rust en de begeleiding kun-
nen vinden die ze nodig hebben en daarmee sneller terug kunnen keren naar de maatschappij.

e. Een duurzame uitstroom van dak- en thuislozen de druk op de maatschappelijke opvang kan verla-
gen zeker in deze tijden dat de capaciteit van de twee locaties door Corona drastisch is verlaagd.

f. De opvang locaties aan het Smallepad en Amergaard dienen aangepast te worden om te voldoen
aan de RIVM richtlijnen en de daarbij behorende 1.5 afstandseis.

g. Het combineren van de aanpassingen van de opvanglocaties aan de RIVM richtlijnen en het leve-
ren van maatwerk kan leiden tot kamers voor 1 of max 2 personen.

Verzoekt het college:
1. Samen met de partners te kijken naar de mogelijkheid van de verbouwing van de locatie Smallepad
en het creëren van een aantal 1 of 2 persoonskamers met als doel maatwerk leveren en een snellere
uitstroom.
2. De resultaten van de gesprekken in september met de gemeenteraad bespreken.

Micheline Paffen
CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.