Onze raadsleden Jan en Angeliek hebben deze motie mede ingediend. Het krantenartikel treft u onderaan dit officiele bericht.Amersfoort, 18 december 2018De raad van de gemeente Amersfoortconstaterende dat:a. Onlangs in de Tweede Kamer een motie van VVD/D66 is aangenomen waarin zij de regeringoproepen zonnepanelen standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de OZB en teonderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door middelvan hogere lokale lasten en deze motie met een ruime meerderheid (128-22) is aangenomen.b. De regering constateert dat niet zij maar de lokale / mede-overheden over de OZB-belasting gaan;c. Op 17-4-2018 het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak heeft gedaan, waarin zij stelt datzonnepanelen meegenomen mogen worden in de vaststelling van de WOZ van een woning.https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/wet-woz/nieuws/geen-mogelijkheid-om-zonnepanelen-buiten-woz-waarde-te-laten, onder 4.5;d. De staatssecretaris van Financiën in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over de uitspraakvan het gerechtshof, aangeeft dat “Gemeenten hebben op grond van artikel 220d van deGemeentewet de mogelijkheid in de gemeentelijke belastingverordening bij de bepaling van deheffingsmaatstaf voor de ozb uitzonderingen op te nemen voor specifieke (gedeelten van)onroerende zaken.” vng.nl/files/vng/beantwoording-kamervragen-over-zonnepanelen-en-onroerendezaakbelasting.pdf, vraag 3 tot en met 5.e. De gemeente Amersfoort volgens het coalitieakkoord 2018-2022 in 2030 CO2/energieneutraal wilzijn.overwegende dat:a. Maatregelen die het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden, zoals het aanbrengen vanzonnepanelen en energiebesparende (isolatie)maatregelen, daar een belangrijke bijdrage aankunnen leveren.b. De gemeente Amersfoort het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden zou moeten willenstimuleren.c. Veel inwoners en bedrijven in de gemeente hun steentje willen bijdragen, maar zich realiseren datzij zich, na het aanbrengen van dergelijke voorzieningen, geconfronteerd zullen zien met eenwaardestijging van hun woning of bedrijfspand, bijvoorbeeld vanwege het verkrijgen van eenhoger energielabel.d. Deze inwoners en bedrijven als gevolg daarvan meer OZB moeten betalen.e. Zij vervolgens afzien van het aanbrengen van voorzieningen en dit dus een averechts effect heeftop de doelstellingen van de (gemeentelijke) overheid en de stimulans om woningen en panden teverduurzamen wordt tegengewerkt.verzoekt het college:1. Om samen met andere gemeenten, en bij voorkeur in VNG-verband, bij de rijksoverheid er op aante dringen de onbedoelde tegenwerking van verduurzaming van woningen en bedrijfspanden doorbelastingen, gerelateerd aan de waarde van de woning/bedrijfspand, te bestrijden en een set vanrichtlijnen hiervoor te ontwikkelen.2. De raad halfjaarlijks te informeren over de vorderingen en resultaten van deze “lobby”.3. Parallel hieraan zelf, binnen de kaders van de wet, in het kader van de verduurzaming vanwoningen en bedrijfspanden te onderzoeken of, hoe en welke uitzonderingen kunnen wordenopgenomen in de heffingsmaatstaf voor de OZB.Programma: 1.1 Duurzaamheid 2018-138MAANGENOMEN18 DECEMBER 20184. Een voorstel hiertoe, voor het indienen van de Kadernota 2020, aan de raad voor te leggen.


Jan de van der Schueren Angeliek Noortman-Nieuwendijk CDA
Hans Bol CU
Dirk Dekker VVD
Marjolein Perdok D66

AD.NL

Raad wil geen hogere ozb met zonnepanelen

Met 25 stemmen voor en 14 tegen heeft de gemeenteraad van Amersfoort dinsdag de zogeheten ‘zonnepanelenmotie’ aangenomen. Daarmee wordt het college opgeroepen om mensen die zonnepanelen of warmtepompen plaatsen of andere energiebesparende maatregelen aan hun huis treffen, niet te confronteren met een hogere ozb doordat hun huis meer waard is geworden. 

Piet van Dijk 19-12-18, 19:43 Laatste update: 19:46 

 In 2019 wordt in een ‘rondevergadering’ besproken of het mogelijk is de aanwezigheid van zonnepanelen en dergelijke uit de heffingsmaatstaf voor de ozb te halen. De Tweede Kamer sprak zich in november ook al uit om dit mogelijk te maken. Gemeenten moeten dit zelf regelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.