MOTIE Geen schuttingen in de uitvoering. Het verhaal van de Inclusieve stad.

Amersfoort, 23-3-2021
Raadsvoorstel: Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026 (1396023)

De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:
a. De gemeente een ambitievol beleidskader ‘Amersfoort Inclusieve Stad’ gaat vast stellen.
b. Ambities een nobel streven zijn, maar in de uitvoering zit de daadwerkelijke winst.
c. Veel ambities pas succesvol kunnen zijn als diverse sectoren in het stadhuis hierin samen
optrekken. (Bijvoorbeeld de conclusie ‘beweging is goed voor de mens’ vanuit sociaal domein,
zonder dat bewegingsvriendelijk/-uitlokkende omgeving in ruimtelijke ordening gestalte krijgt,
is een levenloze ambitie)
d. Derhalve in de uitvoer van dit beleidskader er binnen de organisatie geborgd moet worden dat
er intersectoraal gewerkt wordt.

verzoekt het college:
1. In het uitvoeringsprogramma van het beleidskader ‘Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026’
expliciet mee te nemen wat de gemeente intersectoraal heeft gedaan om beschreven ambities
waar te maken.
2. Dit uitgangspunt te hanteren in de volgende monitor sociaal domein.

Ben van Koningsveld                Irma Dijkstra
CDA                                               D66

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.