Programma: 1.1 Stedelijk beheer en milieu 2019-136M
MOTIE HET DAK OP?Amersfoort, 1 oktober 2019

De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:
a. Amersfoort de ambitie heeft om in 2030 CO2 neutraal te willen zijn;
b. In de kadernota 2020-2023 de afspraak is gemaakt om klimaatbestendig te ontwerpen waarbijvergroening noodzakelijk is om de stad leefbaar te houden;
c. In het ruimtelijk beleid de noodzaak bestaat om in te spelen op het veranderend klimaat;
d. Deze ambitie tevens is vastgesteld in het deelakkoord duurzaamheid: Samen Duurzaam;
e. Een groen dak past binnen de gemeentelijke ambitie om meer groen in de stad te realiseren;
f. Een groen dak één van de bouwstenen is voor duurzame/klimaatadaptieve stedenbouw;
g. Een groen dak helpt de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren;
h. Een groen dak helpt de biodiversiteit in de stad te vergroten;
i. Een groen dak bijdraagt aan een gezonde leefomgeving;
j. Een groen dak helpt bij het afvangen van fijnstof;
k. Een groen dak zorgt voor een hogere isolatiewaarde ,wat zal leiden tot een lager gasverbruik;
l. Een groen dak een grote bijdrage levert als waterbuffer bij neerslag en hiermee overbelastingvan het riool kan worden tegengegaan.

verzoekt het college:
1. Te onderzoeken hoe in Amersfoort groene daken kunnen worden gestimuleerd onder meer meteen subsidiesysteem voor particulieren en bedrijven voor groene daken.
2. De resultaten van het onderzoek, inclusief een indicatie van de kosten, voor de behandeling vande begrotingsvergadering 2020-2023 aan de gemeenteraad te rapporteren.

Angeliek Noortman-Nieuwendijk (CDA) Tanika Scherbinski (GL)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.