Motie: Kappen nou, niet onnodig en niet te veel 

 De raad van de gemeente Amersfoortoverwegende dat:⦁ Het college tijdens het zomerreces c.q. tijdens de zomervakantie met collegebericht 2018-105 aankondigt te willen starten met het kappen van “een groot aantal” bomen om redenen van onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE) en archeologie en het uitvoeren van sonderingen;

⦁ Uit het collegebericht niet duidelijk blijkt om hoeveel bomen het precies gaat, op welke locatie(s) en ten behoeve van welk deel c.q. tracé (bijvoorbeeld de weg, de onderdoorgang, de fietsbrug) van de westelijke ontsluiting deze kap zal plaatsvinden;

⦁ Het college evenmin duidelijk onderbouwt of onderzoek naar NGE en archeologie en het uitvoeren van sonderingen ook op een andere manier kan plaatsvinden, dus zonder “een groot aantal” bomen te hoeven kappen;⦁ Er onder de inwoners van Amersfoort grote onrust is ontstaan door het uiterst ongelukkige moment waarop de kap “van een groot aantal” bomen is aangekondigd;

⦁ De Stichting Groen in Amersfoort een petitie is gestart waar inmiddels meer dan 4500 handtekeningen voor zijn verzameld;⦁ Iedere gekapte boom, zeker als dit, indachtig amendement 2017-217A, Just in time kappen, onnodig of te vroeg is, er een te veel is;

⦁ Het kappen van de bomen of starten van onomkeerbare processen pas van start kan gaan als de financiële raming van de Westelijke Ontsluiting voor alle onderdelen compleet is en binnen het beschikbare budget.verzoekt het college:

⦁ De raad met een Raadsinformatiebrief te informeren zodat duidelijk is om hoeveel bomen het exact gaat, om welke locatie(s) het gaat en ten behoeve van welk deel (brug, tunnel, landschappelijke inpassing, onderzoek, enzovoort) c.q. tracé deze kap moet plaatsvinden;

⦁ In deze Raadsinformatiebrief onderbouwd aan te geven of alternatieven voor onderzoek naar NGE en archeologie en het uitvoeren van sonderingen zijn bekeken en waarom niet voor zo’n alternatief is gekozen.

Deze Raadsinformatiebrief minimaal twee weken voor dat de opdracht voor het kappen aan de aannemer wordt verleend, inhoudelijk in de raad te bespreken;

⦁ Geen onomkeerbare processen op te starten voor de hierbij gevraagde Raadsinformatiebrief en de financiële raming van de Westelijke Ontsluiting in relatie tot de totale begroting door de raad zijn besproken.

Jan de van der Schueren Fractie CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.