De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:

a. De Amersfoortse rekenkamercommissie bestaat conform de Verordening op de rekenkamercommissie uit 5 door de raad benoemde leden, 3 externe leden en 2 raadsleden;
b. Voor raadsperiode 2022-2026 zich één raadslid heeft aangemeld, die op dinsdag 19 april tot lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Amersfoort is benoemd, waardoor de huidige rekenkamercommissie uit 3 externe leden en 1 raadslid bestaat.
c. Om de groep van potentiële kandidaten vanuit de gemeenteraad te vergroten, de gemeenteraad van Amersfoort buitengewoon fractieleden de mogelijkheid zou kunnen geven om zich aan te melden als kandidaat-lid voor de rekenkamercommissie.
d. Dit is volgens de huidige Verordening op de Rekenkamercommissie niet mogelijk.
e. De gemeenteraad bevoegd is om de Verordening op de rekenkamercommissie op dit punt aan te passen.
f. In de afgelopen jaren het instrumentarium van buitengewoon fractieleden op een aantal punten is uitgebreid. Het toestaan van het rekenkamerlidmaatschap past in deze lijn.

verzoekt het presidium:
1. In de Verordening op de Rekenkamercommissie 2014 (artikel 3 benoeming leden) de mogelijkheid voor het benoemen van een buitengewoon fractielid als lid van de rekenkamercommissie te creëren in het geval er onvoldoende raadsleden zich voor deze functie als kandidaat bij de rekenkamercommissie aanmelden;
2. Deze aanpassing aan te bieden aan de gemeenteraad tijdens het Besluit van 21 juni 2022.

Micheline Paffen     Noëlle Sanders       Hans Bol

CDA Amersfoort    Beter Amersfoort   ChristenUnie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.