Hans Dieter maakt zich sterk voor alle inwoners van onze mooie stad en diende de volgende motie in:

De Raad van Amersfoort, constaterende dat

:a. Amersfoort een Regenboogstad is sinds 2008;
b. regenboogsteden zich inzetten voor de verbetering van de sociale acceptatie, veiligheid, enemancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders, enintersekse personen;
c. het college in haar coalitie-programma heeft benoemd dat ze diversiteit hoog in het vaandel heeftstaan en dit wil bevorderen d.m.v. het geven van voorlichting en educatie, alsmede inwoners actiefte informeren over bestaande netwerken;
d. het college aan de slag gaat met de uitvoering van het regenboogstembusakkoord dat door diversepartijen is ondertekend op 15 maart 2018, waarmee gewerkt wordt aan een actiegerichte agenda;
e. wethouder van Eijk, namens de gemeente Amersfoort, de samenwerkingsovereenkomstRegenboogsteden met het Ministerie van OCW heeft ondertekend waarmee Amersfoort zichverplicht om voor 1 maart 2019 een lokaal meerjarenplan te presenteren;f. het college heeft aangegeven om de actiegerichte agenda en het lokale meerjarenplan met elkaar teverbinden, én de tijd te nemen om met de stad en belangrijkste professionals te spreken.
g. het college meermaals heeft aangegeven om actief de samenwerking met de stad te zoeken in zowelhet opstellen als het uitvoeren van de Regenboogagenda;
h. hiervoor in november en december 2018 er twee bijeenkomsten zijn geweest om samen met deLHBTI-organisaties, belanghebbenden, professionals, en inwoners te spreken over de inhoud vande Regenboogagenda;
i. tijdens deze gesprekken diverse (LHBTI-)organisaties van Amersfoort hebben aangegeven omsamen een Regenboogplatform op te richten ter ondersteuning van de uitvoering van deRegenboogagenda;
j. dit Regenboogplatform, dat geleid zal worden door een onafhankelijke voorzitter, heeft als doelkennis, contacten, en ideeën uit te wisselen die van belang zijn voor de uitvoering van deRegenboogagenda;
k. dit Regenboogplatform, samen met de gemeente Amersfoort en andere belanghebbenden, de uitrolvan de Regenboogagenda wil monitoren en eventueel bijsturen tijdens een jaarlijkse bijeenkomstdie door de gemeente Amersfoort wordt georganiseerd;
l. dit Regenboogplatform de gemeente Amersfoort verder kan ondersteunen door het geven vangevraagd en ongevraagd advies, en aandacht te vragen voor kwetsbare doelgroepen zoals rozeouderen en LHBTI’ers met een bi-culturele en religieuze achtergrond.m. Het regenboogplatform voor de inhuur van een notulist en verder te maken onkosten per jaar€ 4.000,- nodig heeft.spreekt uit:n. actief de samenwerking te zoeken met het op te richten Regenboogplatform Amersfoort in deuitvoering van de actiegerichte Regenboogagenda, en het Regenboogplatform te willenondersteunen;

verzoekt het college om:
1. minimaal eenmaal per jaar een bijeenkomst te organiseren om met het RegenboogplatformAmersfoort en andere belanghebbenden en organisaties de voortgang van de Regenboogagenda temonitoren en eventueel bij te sturen;
2. de gemeenteraad bij deze bijeenkomst te betrekken;
3. het regenboogplatform financieel te ondersteunen door jaarlijks een bedrag van € 4.000,-beschikbaar te stellen;
4. voor beslispunt 1 dekking te vinden in de middelen regenbooggemeente;5. voor beslispunt 3 dekking te vinden in de middelen regenbooggemeente.

Hans-Dieter de Smit

CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.