Programma: 2.1 Sociaal Domein 2019-013MMOTIE WMO in begrijpelijk taal is Aangenomen! (35 voor - 2 tegen)Amersfoort, 29 januari 2019De raad van de gemeente Amersfoortoverwegende dat:a. De rekenkamercommissie het rapport “Eigen kracht in het Amersfoortse sociaal domein” heeft op-gesteld met daarin een aantal aanbevelingen waaronder het blijven werken aan de laagdrempelig-heid en vindbaarheid van de toegang tot de zorg en ondersteuning op basis van de Participatiewet,WMO en Jeugdwet.b. Daarin de rekenkamercommissie het volgende vraagt: “Wees alert en ga na op welke punten detoegang verbeterd kan en moet worden voor doelgroepen die problemen ondervinden in de toe-gang vanwege bijvoorbeeld fysieke beperkingen, laaggeletterdheid of anderstaligheid. Betrekmensen uit deze doelgroepen”.c. De adviesraad sociaal domein, de Landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met eenverstandelijke (LFB) en belangenorganisaties voor mensen met chronische ziekten uit eigen waar-neming verbeterpunten en nieuwe ideeën aan kunnen dragen om de zorg toegankelijker te makenvoor mensen met een beperking.d. Wethouders van verschillende Nederlandse gemeente van Patiëntenfederatie Nederland en Ie-der(in) een kenner cadeau kregen. De kenner, een ervaringsdeskundige die te maken heeft metzorg en welzijn in de eigen gemeente, kan over zijn ervaringen, problemen en oplossingen van ge-dachten wisselen met de wethouder en beleidsambtenaren.verzoekt het college:1. Een pilot voor 1 jaar op te starten waarbij vrijwilligers, ervaringsdeskundigen (uit bijvoorbeeld departicipatiewet) bij het uitvoeren van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie meelopen engevraagd en ongevraagd betrokken worden in het meedenken over wat nodig is om het sociaaldomein voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk te maken.2. Over 1 jaar de pilot samen met de partners te evalueren en de resultaten aan de gemeenteraad terapporteren.Micheline Paffen Irma DijkstraCDA D66

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.