Ons raadslid Ben van Koningsveld is mede indiener van deze motie, welke door de Raad van Amersfoort is aangenomen. 

Programma 2.1 Sociaal domein 2018-132A

Amendement: Zienswijze GGD

 

Amersfoort, 20 november 2018

Raadsvoorstel nr.: GGD regio Utrecht: Zienswijze concept begrotingswijziging 2019-1

De raad van de gemeente Amersfoort

constaterende dat:

a. De GGD regio Utrecht (GGDrU) de laatste 5 jaar 9 keer tussentijdse begrotingswijzigingen heeft

gehad.

b. De GGDrU de laatste 8 jaren structureel onvoorziene uitgaven heeft.

c. De GGDrU bij een begrotingswijziging naast de extra niet-geprognotiseerde uitgaven ook de

begrotingswijzing gebruikt om ‘kleine’ wijzigingen in de uitgaven ‘recht te trekken’.

d. In de huidige begrotingswijziging volume mutaties maatwerktaken à € 218.825, niet verwijzend

naar andere onvoorziene wijzigingen, in onze optiek niet thuishoren in een tussentijdse

begrotingswijziging. Evenals dat mutaties bedrijfsvoering impact hebben op de begrote mutaties in

de reserve.

e. De controlerende taak van de raden op deze wijze verminderd wordt. Het is moeilijk een beeld te

krijgen van de stapeling en omvang van de totale mutaties op jaarniveau.

besluit:

Het beslispunt van het raadsbesluit te vervangen door:

1. De volgende zienswijze in te dienen:

De GGD te verzoeken

a. tussentijdse begrotingswijzigingen alleen te gebruiken voor wijzigingen in grote en duidelijk

onvoorziene zaken

b. te onderzoeken of het mogelijk is op basis van historische gegevens (er zijn altijd onvoorziene

zaken) te werken met een kleine ‘buffer onvoorziene zaken’ om te streven naar geen

tussentijdse begrotingswijzigingen en de raad hierover te informeren.

Ben van Koningsveld - Bram Leeuwenkamp- Jelle Hengeveld - Marijke Jongerman - Irma Dijkstra

         CDA                       GroenLinks                 VVD                         SP                      D66

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.