Alex Engbers diende namens onze fractie de volgende motie in, welke met 33 stemmen voor en 6 tegen werd aangenomen door de raad van Amersfoort!


Programma: 1.1 Stedelijk beheer en milieu 2018-086M
Motie Amersfoort een schitterende stad
Amersfoort, 6 november 2018
Raadsvoorstel: Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (5857400)

 

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

a. Amersfoort de forse ambitie heeft om in 2030 CO2-neutraal te zijn en de stad en haar inwoners

daarvoor nog grote stappen moeten zetten op het gebied van verwarming, mobiliteit en

elektriciteit.

b. Het verlangen om het milieu een handje te helpen en de wetenschap dat deze bijdrage aan een

betere wereld ook nog lucratief kan zijn, al duizenden Amersfoorters over de streep heeft

getrokken en daardoor zonnepanelen de stad aan het veroveren zijn. Maar het beter kan en moet.

c. Amersfoortse inwoners bereid zijn tot investeringen in zonnepanelen, ook buiten het eigen dak.

Soms uit ideologie, soms uit rendementsafwegingen, soms uit allebei. De ervaring echter ook leert

dat het veel tijd en moeite kost een organisatie op te tuigen om de inleg van alle deelnemers goed

te borgen.

d. Als de gemeente die juridische en organisatorische expertise voor een coöperatief

samenwerkingsverband panklaar aanlevert, bijvoorbeeld door een daarin gespecialiseerde

ambtenaar, buurtbewoners alleen nog een geschikt dak hoeven te vinden - parkeergarages,

bedrijfspanden, sporthallen etc. - om laagdrempelig hun investeringen te kunnen doen.

e. Daarmee de wens van de gemeente om CO2-neutraal te worden en de wensen van veel inwoners

om daar een steentje aan bij te dragen (sneller) kunnen samenvallen.

verzoekt het college:

 

De juridische en organisatorische expertise van de gemeente op het gebied van coöperatieve samen-

werkingsverbanden ter beschikking van de stad te stellen zodat de uitrol van zonnepanelen bij bedrij-

ven en particulieren sneller kan worden uitgevoerd.

 

Alex Engbers

CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.