Nummer: mei 2020Datum: 22 mei 2020Aan: de voorzitter van de raadSteller: fractie CDA

Onderwerp: Kinderen uit beeld onderwijs vanwege coronacrisisSinds de uitbraak van de corona crisis zijn er verschillende maatregelen genomen om deverspreiding van het virus tegen te gaan. Een van deze maatregelen betrof het sluitenvan de scholen vanaf maandag 16 maart 2020. Kinderen van wie de ouders een cruciaalberoep uitvoeren of kinderen die zich in een onveilige thuissituatie bevonden, kondenwel worden opgevangen.

Helaas heeft het sluiten van de scholen er ook toe geleid dat aantallen kinderen uit het beeld van het onderwijs raken, of kinderen over wie grote zorgen leven. De gemeenteraad is op diverse malen via collegeberichten en de beantwoording van schriftelijke vragen op de hoogte gesteld van deze situatie.
In het collegebericht van 23 april lezen we dat er in totaal 46 kinderen uit beeld zijn. Indezelfde week vernemen we dat het contact met deze kinderen is hersteld. In hetcollegebericht van 8 mei lezen we dat er 76 kinderen uit beeld zijn, van wie de helftweer onderwijs volgt. Daarnaast zijn 21 kinderen doorverwezen naar zorg/wijkteam,moest er met 10 kinderen nog contact worden gezocht (of had het contact nog geeneffect in de zin van het volgen van onderwijs), en zijn er 3 kinderen met wie geen contactkon worden gelegd.

Tot slot, lezen we in het collegebericht van 20 mei dat er 83kinderen buiten beeld zijn of met zorgen (stand 15-05-2020). Hiervan moet nog met 9kinderen contact worden gelegd, en zijn er 5 kinderen met wie geen contact gelegd kanworden. Van de 83 kinderen zijn er 19 kinderen met wie wel contact is gelegd, maar ditheeft nog geen resultaat opgeleverd (onderwijs volgen). Dit alles ondanks dat de scholenweer deels open zijn gegaan vanaf 11 mei.

De CDA-fractie wil graag de volgende vragen aan het college voorleggen:1. Omwille van de cijfers en feiten: kan het college aangeven of bovenstaande kortereconstructie correct is weergegeven? Zo niet, waarom niet?

2. Er bereiken ons signalen dat vanaf de eerste week van de intelligente lockdownalleen de noodopvang van kwetsbare kinderen wordt doorgegeven aan degemeente. Verder wordt het wel of niet uit beeld zijn van kinderen weliswaarintern door scholen bijgehouden, maar niet op stichting niveau. Dit doet desuggestie wekken dat bovengenoemde cijfers geen compleet beeld geven. Kan hetcollege precies aangeven hoe de registratie verloopt van kinderen die uit beeldraken, en dus of bovenstaande cijfers een volledig beeld geven?
3. De scholen zijn sinds maandag 11 mei weer gedeeltelijk open gegaan. Hoeverklaart het college dat, ondanks het heropenen van de scholen, het aantalkinderen dat uit beeld is geraakt is toegenomen?

4. Kan het college het aantal kinderen dat uit beeld is van het onderwijscategoriseren naar leeftijd en het type onderwijs dat deze kinderen/jongerenvolgen (primair, middelbaar, MBO enz.)?

5. In het collegebericht van 20 mei wordt aangegeven dat er nog met 9 kinderencontact moet worden gelegd. Zijn dit zogenaamde nieuwe gevallen of komt ditaantal overeen met de gerapporteerde 10 kinderen uit het collegebericht van 8mei?

6. In het collegebericht van 20 mei wordt verder aangegeven dat er 19 kinderen zijnmet wie het contact weliswaar is hersteld, maar dat dit nog geen gewenst effectheeft gehad (bijv. weer onderwijs volgen). Kan het college verklaren waaromdeze kinderen nog geen onderwijs volgen ondanks dat het contact is hersteld?

7. In het collegebericht van 20 mei wordt aangegeven dat er met 5 kinderen geencontact gelegd kan worden. Zijn dit zogenaamde nieuwe gevallen of gaat het hierook om het eerder gerapporteerde aantal van 3 kinderen (collegebericht 8 mei)met wie geen contact gelegd kon worden?

8. Kan het college aangeven wat er gedaan wordt om met deze 5 kinderen alsnogcontact te leggen, en wie hier verantwoordelijk voor is?

9. Kan het college aangeven of het uit beeld raken van kinderen ook voortkomt uitandere ontwikkelingen zoals schuldenproblematiek waarbij hele gezinnen somsvan de radar verdwijnen?

10. Kan het college aangeven of het uit beeld raken van kinderen ook voortkomt uitandere factoren zoals gebrekkige communicatie, waarin ouders niet op de hoogtezijn van het feit dat hun kind thuisonderwijs dient te volgen ondanks dat deschool gesloten is? Zie hierover het voorpagina artikel van TROUW van vrijdag 22mei 2020.

11. Indien het uit beeld raken van kinderen inderdaad samenhangt met anderefactoren en ontwikkelingen, welke stappen onderneemt het college om dezeontwikkelingen integraal te benaderen om het aantal kinderen dat uit beeld raaktte verkleinen?

12. Is het college bereid om de gemeenteraad een twee wekelijkse update te gevenover het verloop van bovenstaande cijfers, en de aanpak om zoveel mogelijkkinderen zo snel mogelijk weer onderwijs te bieden?
Hans-Dieter de SmitAngeliek Noortman-NieuwendijkCDA-fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.