Raadsvoorstel: Structurele inzet van MaaS bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (1451439)

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. De gemeente Amersfoort de komende decennia een ongekend grote woningbouwopgave heeft; woningen die onze groeiende start hard nodig heeft, waar ruimtelijk gezien echter slechts weinig mogelijkheden voor zijn;
b. Op een relatief kleine oppervlakte naar verhouding veel woningen gebouwd zullen worden op diverse inbreidingslocaties;
c. Voor locaties de Hoef en Langs Eem en Spoor de komende jaren tenminste 6000 woningen zijn voorzien;
d. In de ruimtelijke ordening de gemeente Amersfoort ook rekening moet houden met de afwikkeling van verkeersstromen van en naar deze inbreidingslocaties;
e. In Amersfoort leefbaarheid en duurzaamheid een topprioriteit horen te hebben;
f. Mobility-as-a-service (MaaS) en deelmobiliteit kunnen bijdragen aan het verminderen van (eigen) autobezit en -gebruik; g. MaaS en deelmobiliteit mogelijkheden bieden om aan bovenstaande overwegingen een impuls te geven, mits de juiste randvoorwaarden zijn geschapen;
h. MaaS een nog niet bewezen concept is waar nog weinig ervaring mee is opgedaan of resultaten van bekend zijn;
i. De uitgangspunten in het raadsvoorstel om korting aan ontwikkelaars te geven op het aantal te realiseren parkeerplaatsen (parkeereis) op basis van de geldende parkeernormen gebaseerd zijn op diverse aannames, waardoor tegenvallers niet kunnen worden uitgesloten;
j. Een “plan B” noodzakelijk is om indien de positieve impuls van MaaS en deelmobiliteit uitblijft parkeerproblemen te voorkomen, en vooral de negatieve effecten daarvan op leefbaarheid en veiligheid te decimeren;
k. Dit “plan B” niet meer betaalbaar is op het moment dat er gebouwd is en kortingen zijn verleend op de parkeereis op basis van het aanbieden van MaaS en deelmobiliteit;

besluit:
1. aan het ontwerpraadsbesluit Structurele inzet van MaaS bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de volgende beslispunten toe te voegen:
3. ondanks de korting die ontwikkelaars kunnen krijgen op het aantal te realiseren parkeerplekken (bijlage 2) zodra zij voldoen aan de “randvoorwaarden en kaders voor toepassing MaaS” (bijlage 1), hen te verplichten een plan B voor te stellen; dit plan B bestaat bijvoorbeeld uit een storting in het mobiliteitsfonds van 25% van de minderkosten die de ontwikkelaar heeft vanwege de korting op de parkeernorm of het creëren van 15% extra parkeerplekken in de directe omgeving; dit plan B voor die specifieke ontwikkeling als beslispunt in het raadsvoorstel op te nemen;
4. indien plan B bestaat uit 15% extra parkeerplekken op maaiveld: zodra na verloop van tijd (langere termijn, minimaal 10 jaar) blijkt dat MaaS en deelmobiliteit aanslaan en de 15% extra parkeerplekken niet nodig zijn, de ruimte die hiervoor is gereserveerd “terug te geven” aan de Programma: 1.4 Mobiliteit 2021-181A publieke ruimte en te bestemmen voor leefbaarheid en duurzaamheid door bijvoorbeeld een speelvoorziening, ontmoetingsplek, aanplant van bomen, of dergelijke, aan te leggen.

Jan de van der Schueren    Maarten Flikkema     Gert Hunink   Noëlle Sanders
              CDA                              VVD                ChristenUnie    Lijst Sanders

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.