Arie den Ouden stelde de volgende vragen aan het college van B&W namens de fractie over de brandveiligheid:


Aan de voorzitter van de raad.
Steller: Arie den Ouden
Onderwerp: Brand via de wand

Aanleiding:
Op 14 juni 2017 kwamen bij de brand in het Londense Grenfell Tower tientallen mensen
om het leven. Bij deze brand ontstond een snelle branduitbreiding langs de gevel.
De Grenfell-brand heeft ook in Nederland tot maatschappelijke zorgen geleid over de
brandveiligheid van gevels. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) heeft daarom besloten aan gemeenten te vragen om de meest risicovolle
gebouwen op te sporen en nader te onderzoeken. Ter ondersteuning hiervan heeft het
ministerie van BZK een protocol beschikbaar gesteld.

De Amersfoortse CDA-fractie stelt de volgende vragen:
1. Kunt u aangeven of de opdracht van Minister Ollongren inmiddels is afgerond ?
Zo ja, zijn de resultaten daarvan te delen met de Raad ?
Zo nee, welk tijdspad heeft u hiervoor bepaald en wanneer wordt de Raad
hierover geïnformeerd ?

Arie den Ouden (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.